Skip to content

Yo Vis`hvam

        ॥ श्रीः ॥

    यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा ।

    सृष्ट्वा दिव्यमहौषधीश्चं विविधान्‌ दूरीकरोत्यामयान्‌ ॥

    बिभ्राणोऽञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटम्‌ ।

    तं धन्वन्तरिं रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे ॥

Last updated on February 9th, 2022 at 09:09 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English