Skip to content

Aartaanaam

॥ श्रीः ॥

    आर्तानां विविधैर्गदैः भुविपरित्राणाय योऽवातरत्‌ ।

    पाणिभ्यां निखिलामयान्तकसुधाकुम्भं जलौकां दधौ ॥

    अङ्गैर्यत्कृपया स्थिरैर्हि शरदो जीवेम् सौख्यात्‌ शतम्‌ ।

    वन्दे वैद्यजगुरुं कमपि तं धन्वन्तरिं सादरम्‌ ॥

Last updated on February 9th, 2022 at 09:10 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English