Skip to content

02. Virechana Kalpa – Kalpa Siddhi – AH”

अष्टाङ्गहृदये कल्पसिद्धस्थानम्‌

विरेचनकल्पं द्वितीयोऽध्यायः।

अथातो विरेचनकल्पं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहु रात्रेयादयो महर्षयः।

अथ त्रिवृच्छ्यामयोः कल्पः।

कषायमधुरा रूक्षा विपाके कटुका त्रिवृत्‌।

कफपित्तप्रशमनी रौक्ष्याच्चानिलकोपनी॥१॥

सेदानीमौषधैर्युक्ता वातपित्तकफापहैः।

कल्पवैशेष्यमासाद्य जायते सर्वरोगजित्‌॥२॥

द्विधा ख्यातं च तन्मूलं श्यामं श्यामाऽरुणं त्रिवृत्‌।

त्रिवृदाख्यं वरतरं निरपायं सुखं तयोः॥३॥

सुकुमारे शिशौ वृद्धे मृदुकोष्ठे च तद्धितम्‌।

मूर्च्छासम्मोहहृत्कण्ठकषणक्षणनप्रदम्‌॥४॥

श्यामं तीक्ष्णाशुकारित्वादतस्तदपि शस्यते।

क्रूरे कोष्ठे बहौ दोषे क्लेशक्षमिणि चातुरे॥५॥

गम्भीरानुगतं श्लक्ष्णमतिर्यग्विसृतं च यत्‌।

गृहीत्वा विसृजेत्काष्ठं त्वचं शुष्कां निधापयेत्‌॥६॥

अथ काले ततश्चूर्णं किञ्चिन्नागरसैन्धवम्‌।

वातामये पिबेदम्लैः पैत्ते साज्यसितामधु॥७॥

क्षीरद्राक्षेक्षुकाश्मर्यस्वादुस्कन्धवरारसैः।

कफामये पीलुरसमूत्रमद्याम्लकाञ्जिकैः॥८॥

पञ्चकोलादिचूर्णैश्च युक्त्या युक्तं कफापहैः।

त्रिवृत्कल्ककषायाभ्यां साधितः ससितो हिमः॥९॥

मधुत्रिजातसंयुक्तो लेहो हृद्यं विरेचनम्‌।

अजगन्धा तवक्षीरी विदारी शर्करा त्रिवृत्‌॥१०॥

चूर्णितं मधुसर्पिर्भ्यां लीढ्‌वा साधु विरिच्यते।

सन्निपातज्वरस्तम्भपिपासादाहपीडितः॥११॥

लिम्पेदन्तस्त्रिवृतया द्विधाकृत्वेक्षुगण्डिकाम्‌।

एकीकृत्य च तत्स्विन्नं पुटपाकेन भक्षयेत्‌॥१२॥

भृङ्गैलाभ्यां समा नीली तैस्त्रिवृत्तैश्च शर्करा।

चूर्णं फलरसक्षौद्रसक्तुभिस्तर्पणं पिबेत्‌॥१३॥

वातपित्तकफोत्थेषु रोगेष्वल्पानलेषु च।

नरेषु सुकुमारेषु निरपायं विरेचनम्‌॥१४॥

विडङ्गतण्डुलवरायावशूककणास्त्रिवृत्‌।

सर्वतोऽर्धेन तल्लीढं मध्वाज्येन गुडेन वा॥१५॥

गुल्मं प्लीहोदरं कासं हलीमकमरोचकम्‌।

कफवातकृतांश्चान्यान्‌ परिमार्ष्टि गदान्‌ बहून्‌॥१६॥

विडङ्गपिप्पलीमूलत्रिफलाधान्यचित्रकान्‌।

मरीचेन्द्रयवाजाजीपिप्पलीहस्तिपिप्पलीः॥१७॥

दीप्यकं पञ्चलवणं चूर्णितं कार्षिकं पृथक्‌।

तिलतैलत्रिवृच्चूर्णभागौ चाष्टपलोन्मितौ॥१८॥

धात्रीफलरसप्रस्थांस्त्रीन्‌ गुडार्धतुलान्वितान्‌।

पक्त्वा मृद्वग्निना खादेत्ततो मात्रामयन्त्रणः॥१९॥

कुष्ठार्शः कामलागुल्ममेहोदरभगन्दरान्‌।

ग्रहणीपाण्डुरोगांश्च हन्ति पुंसवनश्च सः॥२०॥

गुडः कल्याणको नाम सर्वेष्वृतुषु यौगिकः।

व्योषत्रिजातकाम्भोदकृमिघ्नामलकैस्त्रिवृत्‌॥२१॥

सर्वैः समा समसिता क्षौद्रेण गुटिकाः कृताः।

मूत्रकृच्छ्रज्वरच्छर्दिकासशोषभ्रमक्षये॥२२॥

तापे पाण्ड्‌वामयेऽल्पेऽग्नौ शस्ताः सर्वविषेषु च।

अविपत्तिरयं योगः प्रशस्तः पित्तरोगिणाम्‌॥२३॥

त्रिवृता कौटजं बीजं पिप्पली विश्वभेषजम्‌।

क्षौद्रद्राक्षारसोपेतं वर्षाकाले विरेचनम्‌॥२४॥

त्रिवृद्दुरालभामुस्तशर्करोदीच्यचन्दनम्‌।

द्राक्षाम्बुना सयष्ट्याह्वसातलं जलदात्यये॥२५॥

त्रिवृतां चित्रकं पाठामजाजीं सरलं वचाम्‌।

स्वर्णक्षीरीं च हेमन्ते चूर्णमुष्णाम्बुना पिबेत्‌॥२६॥

त्रिवृता शर्करातुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनम्‌।

त्रिवृत्‌ त्रायन्तिहपुषासातलाकटुरोहिणीः॥२७॥

स्वर्णक्षीरीं च सञ्चूर्ण्य गोमूत्रे भावयेत्‌ त्र्यहम्‌।

एष सर्वर्तुको योगः स्निग्धानां मलदोषहृत्‌॥२८॥

श्यामात्रिवृद्दुरालम्भाहस्तिपिप्पलिवत्सकम्‌।

नीलिनीकटुकामुस्ताश्रेष्ठायुक्तं सुचूर्णितम्‌॥२९॥

रसाज्योष्णाम्बुभिः शस्तं रूक्षाणामपि सर्वदा।

इति त्रिवृच्छ्यामयोः कल्पः।

अथ राजवृक्षकल्पः।

ज्वरहृद्रोगवातासृगुदावर्तादिरोगिषु॥३०॥

राजवृक्षोऽधिकं पथ्यो मृदुर्मधुरशीतलः।

बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे॥३१॥

योज्यो मृद्वनपायित्वाद्विशेषाच्चतुरङ्गुलः।

फलकाले परिणतं फलं तस्य समाहरेत्‌॥३२॥

तेषां गुणवतां भारं सिकतासु विनिक्षिपेत्‌।

सप्तरात्रात्समुद्धृत्य शोषयेदातपे ततः॥३३॥

ततो मज्जानमुद्धृत्य शुचौ पात्रे निधापयेत्‌।

द्राक्षारसेन तं दद्याद्दाहोदावर्तपीडिते॥३४॥

चतुर्वर्षे सुखं बाले यावद्‌द्वादशवार्षिके।

चतुरङ्गुलमज्ज्ञो वा कषायं पाययेद्धिमम्‌॥३५॥

दधिमण्डसुरामण्डधात्रीफलरसैः पृथक्‌।

सौवीरकेण वा युक्तं कल्केन त्रैवृतेन वा॥३६॥

दन्तीकषाये तन्मज्ज्ञो गुडं जीर्णं च निक्षिपेत्‌।

तमरिष्टं स्थितं मासं पाययेत्‌ पक्षमेव वा॥३७॥

इति राजवृक्षकल्पः।

अथ तिल्वककल्पः।

त्वचं तिल्वकमूलस्य त्यक्त्वाऽऽभ्यन्तरवल्कलम्‌।

विशोष्य चूर्णयित्वा च द्वौ भागौ गालयेत्ततः॥३८॥

रोध्रस्यैव कषायेण तृतीयं तेन भावयेत्‌।

कषाये दशमूलस्य तं भागं भावितं पुनः॥३९॥

शुष्कं चूर्णं पुनः कृत्वा पाणितलं पिबेत्‌।

मस्तुमूत्रसुरामण्डकोलधात्रीफलाम्बुभिः॥४०॥

तिल्वकस्य कषायेण कल्केन च सशर्करः।

सघृतः साधितो लेहः स च श्रेष्ठं विरेचनम्‌॥४१॥

इति तिल्वककल्पः।

अथ सुधाकल्पः।

सुधा भिनत्ति दोषाणां महान्तमपि सञ्चयम्‌।

आश्वेव कष्ठविभ्रंशान्नैव तां कल्पयेदतः॥४२॥

मृदौ कोष्ठेऽबले बाले स्थविरे दीर्घरोगिणि।

कल्प्या गुल्मोदरगरत्वग्रोगमधुमेहिषु॥४३॥

पाण्डौ दूषीविषे शोफे दोषविभ्रान्तचेतसि।

सा श्रेष्ठा कण्टकैस्तीक्ष्णैर्बहुभिश्च समाचिता॥४४॥

द्विवर्षां वा त्रिवर्षां वा शिशिरान्ते विशेषतः।

तां पाटयित्वा शस्त्रेण क्षीरमुद्धारयेत्ततः॥४५॥

बिल्वादीनां बृहत्योर्वा क्वाथेन सममेकशः।

मिश्रयित्वा सुधाक्षीरं ततोऽङ्गारेषु शोषयेत्‌॥४६॥

पिबेत्कृत्वा तु गुटिकां मस्तुमूत्रसुरादिभिः।

त्रिवृतादीन्नव वरां स्वर्णक्षीरीं ससातलाम्‌॥४७॥

सप्ताहं स्नुक्पयः पीतान्‌ रसेनाज्येन वा पिबेत्‌।

तद्वद्व्याेषोत्तमाकुम्भनिकुम्भाग्नीन गुडाम्बुना॥४८॥

इति सुधाकल्पः।

अथ शङ्खिनीसप्तलयोः कल्पः।

नातिशुष्कं फलं ग्राह्यं शङ्खिन्या निस्तुषीकृतम्‌।

सप्तलायास्तथा मूलं ते तु तीक्ष्णविकाषिणी॥४९॥

श्लेष्मामयोदरगरश्वयथ्वादिषु कल्पयेत्‌।

अक्षमात्रं तयोः पिण्डं मदिरालवणान्वितम्‌॥५०॥

हृद्रोगे वातकफजे तद्वद्गुल्मेऽपि योजयेत्‌।

इति शङ्खिनीसप्तलयोः कल्पः।

अथ दन्तीद्रवन्त्योः कल्पः।

दन्तिदन्तस्थिरं स्थूलं मूलं दन्तीद्रवन्तिजम्‌॥५१॥

आताम्रश्यावतीक्ष्णोष्णमाशुकारि विकाशि च।

गुरु प्रकोपि वातस्य पित्तश्लेष्मविलायनम्‌॥५२॥

तत्क्षौद्रपिप्पलीलिप्तं स्वेद्यं मृद्दर्भवेष्टितम्‌।

शोष्यं मन्दातपेऽग्न्यर्कौ हतो ह्यस्य विकाशिताम्‌॥५३॥

तत्पिबेन्मस्तुमदिरातक्रपीलुरसासवैः।

अभिष्यण्णतनुर्गुल्मी प्रमेही जठरी गरी॥५४॥

गोमृगाजरसैः पाण्डुः कृमिकोष्ठी भगन्दरी।

सिद्धं तत्क्वाथकल्काभ्यां दशमूलरसेन च॥५५॥

विसर्पविद्रध्यलजीकक्षादाहान्‌ जयेद्घृतम्‌।

तैलं तु गुल्ममेहार्शोविबन्धकफमारुतान्‌॥५६॥

महास्नेहः शकृच्छुक्रवातसङ्गनिलव्यथाः।

विरेचने मुख्यतमा नवैते त्रिवृतादयः॥५७॥

इति दन्तीद्रवन्त्योः कल्पः।

अथ हरीतकीकल्पः।

हरीतकीमपि त्रिवृद्विधानेनोपकल्पयेत्‌।

गुडस्याष्टपले पथ्याविंशतिः स्यात्पलं पलम्‌॥५८॥

दन्तीचित्रकयोः कर्षौ पिप्पलीत्रिवृतोर्दश।

प्रकल्प्य मोदकानेकं दशमे दशमेऽहनि॥५९॥

उष्णाम्भोऽनुपिबेत्खादेत्तान्‌ सर्वान्विधिनाऽमुना।

एते निष्परिहाराः स्युः सर्वव्याधिनिबर्हणाः॥६०॥

विशेषाद्‌ग्रहणीपाण्डुकण्डूकोठार्शसां हिताः।

इति हरीतकीकल्पः।

अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभूतस्याल्पकर्मताम्‌॥६१॥

कुर्यात्संश्लेविश्लेषकालसंस्कारयुक्तिभिः।६१.१.२॥

त्वक्केसराम्रातकदाडिमैला-

सितोपलामाक्षिकमातुलुङ्गैः।

मद्येन तैस्तैश्च मनोनुकूलैर्युक्तानि

देयानि विरेचनानि॥६२.१.२॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्ग-

हृदयसंहितायं पञ्चमे कल्पसिद्धिस्थाने विरेचनकल्पो

नाम द्वितीयोऽध्यायः॥२॥

Last updated on August 26th, 2021 at 11:06 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English