Skip to content

08. Raajayakshma Chikitsaa – Chikitsaa – C”

चरकसंहिता

चिकित्सास्थानम्‌ ।

अष्टमोऽध्याय: ।

       अथातो राजयक्ष्मचिकित्सितं व्याख्यास्याम: ॥१॥

       इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥२॥

       दिवौकसां कथयतामृषिभिर्वै श्रुता कथा ।

       कामव्यसनसंयुक्ता पौराणी शशिनं प्रति ॥३॥

       रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नानुरक्षत: ।

       आजगामाल्पतामिन्दोर्देह: स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥४॥

       दुहितॄणामसंभोगाच्छेषाणां च प्रजापते: ।

       क्रोधो नि:श्वासरूपेण मूर्तिमान्‌ नि:सृतो मुखात्‌ ॥५॥

       प्रजापतेर्हि दुहितॄरष्टविंशतिमंशुमान्‌ ।

       भार्यार्थं प्रतिजग्राह न च सर्वास्ववर्तत ॥६॥

       गुरुणा तमवध्यातं भार्यास्वसमवर्तिनम्‌ ।

       रज:परीतमबलं यक्ष्मा शशिनमाविशत्‌ ॥७॥

       सोऽभिभूतोऽतिमहता गुरुक्रोधेन निष्प्रभ: ।

       देवदेवर्षिसहितो जगाम शरणं गुरुम्‌ ॥८॥

       अथ चन्द्रमस: शुद्धां मतिं बुद्‌ध्वा प्रजापति: ।

       प्रसादं कृतवान्‌ सोमस्ततोऽश्विभ्यां चिकित्सित: ॥९॥

       स विमुक्तग्रहश्चन्द्रो विरराज विशेषत: ।

       ओजसा वर्धितोऽश्विभ्यां शुद्धं सत्त्वमवाप च ॥१०॥

       क्रोधो यक्ष्मा ज्वरो रोग एकार्थो दु:खसंज्ञक: ।

       यस्मात्‌ स राज्ञ: प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो मत: ॥११॥

       स यक्ष्मा हुङ्कृतोऽश्विभ्यां मानुषं लोकमागत: ।

       लब्ध्वा चतुर्विधं हेतुं समाविशति मानवान्‌ ॥१२॥

       अयथाबलमारम्भं वेगसंधारणं क्षयम्‌ ।

       यक्ष्मण: कारणं विद्याच्चतुर्थं विषमाशनम्‌ ॥१३॥

       युद्धाध्ययनभाराध्वलङ्घनप्लवनादिभि: ।

       पतनैरभिघातैर्वा साहसैर्वा तथाऽपरै: ॥१४॥

       अयथाबलमारम्भैर्जन्तोरुरसि विक्षते ।

       वायु: प्रकुपितो दोषावुदीर्योभौ प्रधावति ॥१५॥

       स शिर:स्थ: शिर:शूलं करोति गलमाश्रित: ।

       कण्ठोद्‌ध्वंसं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ ॥१६॥

       पार्श्वशूलं च पार्श्वस्थो वर्चोभेदं गुदे स्थित: ।

       जृम्भां ज्वरं च सन्धिस्थ उर:स्थश्चोरसो रुजम्‌ ॥१७॥

       क्षणनादुरस: कासात्‌ कफं ष्ठीवेत्‌ सशोणितम्‌ ।

       जर्जरेणोरसा कृच्छ्रमुर:शूलातिपीडित: ॥१८॥

       इति साहसिको यक्ष्मा रूपैरेतै: प्रपद्यते ।

       एकादशभिरात्मज्ञो भजेत्तस्मान्न साहसम्‌ ॥१९॥

       ह्रीमत्त्वाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ ।

       वातमूत्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नर: ॥२०॥

       तदा वेगप्रतीघातात्‌ कफपित्ते समीरयन्‌ ।

       ऊर्ध्व तिर्यगधश्चैव विकारान्‌ कुरुतेऽनिल: ॥२१॥

       प्रतिश्यायं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ ।

       पार्श्वशूलं शिर:शूलं ज्वरमंसावमर्दनम्‌ ॥२२॥

       अङ्गमर्दं मुहुश्छर्दिं वर्चोभेदं त्रिलक्षणम्‌ ।

       रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मा यैरुच्यते महान्‌ ॥२३॥

       ईर्ष्योत्कण्ठाभयत्रासक्रोधशोकातिकर्शनात्‌ ।

       अतिव्यवायानशनाच्छुक्रमोजश्च हीयते ॥२४॥

       तत: स्नेहक्षयाद्वायुर्वृद्धो दोषावुदीरयन्‌ ।

       प्रतिश्यायं ज्वरं कासमङ्गमर्दं शिरोरुजम्‌ ॥२५॥

       श्वासं विड्‌भेदमरुचिं पार्श्वशूलं स्वरक्षयम्‌ ।

       करोति चांससंतापमेकादशगदानिमान्‌ ॥२६॥

       लिङ्गान्यावेदयन्त्येतान्येकादश महागदम्‌ ।

       संप्राप्तं राजयक्ष्माणं क्षयात्‌ प्राणक्षयप्रदम्‌ ॥२७॥

       विविधान्यन्नपानानि वैषम्येण समश्नत: ।

       जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्विषमान्मारुतादय: ॥२८॥

       स्रोतांसि रुधिरादीनां वैषम्याद्विषमं गता: ।

       रुद्‌ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न धातव: ॥२९॥

       प्रतिश्यायं प्रसेकं च कासं छर्दिमरोचकम्‌ ।

       ज्वरमंसाभितापं च छर्दनं रुधिरस्य च ॥३०॥

       पार्श्वशूलं शिर:शूलं स्वरभेदमथापि च ।

       कफपित्तानिलकृतं लिङ्गं विद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥३१॥

       इति व्याधिसमूहस्य रोगराजस्य हेतुजम्‌ ।

       रूपमेकादशविधं हेतुश्चोक्तश्चतुर्विध: ॥३२॥

       पूर्वरूपं प्रतिश्यायो दौर्बल्यं दोषदर्शनम्‌ ।

       अदोषेष्वपि भावेषु काये बीभत्सदर्शनम्‌ ॥३३॥

       घृणित्वमश्नतश्चापि बलमांसपरिक्षय: ।

       स्त्रीमद्यमांसप्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥३४॥

       मक्षिकाघुणकेशानां तृणानां पतनानि च ।

       प्रायोऽन्नपाने केशानां नखानां चाभिवर्धनम्‌ ॥३५॥

       पतत्रिभि: पतङ्गैश्च श्वापदैश्चाभिधर्षणम्‌ ।

       स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधिरोहणम्‌ ॥३६॥

       जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि ।

       शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां यच्च दर्शनम्‌ ॥३७॥

       प्राग्रूपं बहुरूपस्य तज्ज्ञेयं राजयक्ष्मण: ।

       रूपं त्वस्य यथोद्देशं निर्देक्ष्यामि सभेषजम्‌ ॥३८॥

       यथास्वेनोष्मणा पाकं शारीरा यान्ति धातव: ।

       स्रोतसा च यथास्वेन धातु: पुष्यति धातुत: ॥३९॥

       स्रोतसां संनिरोधाच्च रक्तादीनां च संक्षयात्‌ ।

       धातूष्मणां चापचयाद्राजयक्ष्मा प्रवर्तते ॥४०॥

       तस्मिन्‌ काले पचत्यग्निर्यदन्नं कोष्ठसंश्रितम्‌ ।

       मलीभवति तत्‌ प्राय: कल्पते किंचिदोजसे ॥४१॥

       तस्मात्‌ पुरीषं संरक्ष्यं विशेषाद्राजयक्ष्मिण: ।

       सर्वधातुक्षयार्तस्य बलं तस्य हि विड्‌बलम्‌ ॥४२॥

       रस: स्रोत:सु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते ।

       स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूप: प्रवर्तते ॥४३॥

       जायन्ते व्याधयश्चात: षडेकादश वा पुन: ।

       येषां संघातयोगेन राजयक्ष्मेति कथ्यते ॥४४॥

       कासोंऽसतापो वैस्वर्यं ज्वर: पार्श्वशिरोरुजा ।

       छर्दनं रक्तकफयो: श्वासवर्चोगदोऽरुचि: ॥४५॥

       रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मण: षडिमानि वा ।

       कासो ज्वर: पार्श्वशूलं स्वरवर्चोगदोऽरुचि: ॥४६॥

       सर्वैरर्धैस्त्रिभिर्वाऽपि लिङ्गैर्मांसबलक्षये ।

       युक्तो वर्ज्यश्चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥४७॥

       घ्राणमूले स्थित: श्लेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा ।

       मारुताध्मातशिरसो मारुतं श्यायते प्रति ॥४८॥

       प्रतिश्यायस्ततो घोरो जायते देहकर्शन: ।

       तस्य रूपं शिर:शूलं गौरवं घ्राणविप्लव: ॥४९॥

       ज्वर: कास: कफोत्क्लेश: स्वरभेदोऽरुचि: क्लम: ।

       इन्द्रियाणामसामर्थ्यं यक्ष्मा चात: प्रजायते ॥५०॥

       पिच्छिलं बहलं विस्रं हरितं श्वेतपीतकम्‌ ।

       कासमानो रसं यक्ष्मी निष्ठीवति कफानुगम्‌ ॥५१॥

       अंसपार्श्वाभितापश्च संताप: करपादयो: ।

       ज्वर: सर्वाङ्गगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मण: ॥५२॥

       वातात्पित्तात्कफाद्रक्तात्‌ कासवेगात्‌ सपीनसात्‌ ।

       स्वरभेदो भवेद्वाताद्रूक्ष: क्षामश्चल: स्वर: ॥५३॥

       तालुकण्ठपरिप्लोष: पित्ताद्वक्तुमसूयते ।

       कफाद्भेदो विबद्धश्च स्वर: खुरखुरायते ॥५४॥

       सन्नो रक्तविबद्धत्वात्‌ स्वर: कृच्छ्रात्‌ प्रवर्तते ।

       कासातिवेगात्‌ कषण: पीनसात्कफवातिक: ॥५५॥

       पार्श्वशूलं त्वनियतं संकोचायामलक्षणम्‌ ।

       शिर:शूलं ससंतापं यक्ष्मिण: स्यात्सगौरवम्‌ ॥५६॥

       अभिसन्ने शरीरे तु यक्ष्मिणो विषमाशनात्‌ ।

       कण्ठात्प्रवर्तते रक्तं श्लेष्मा चोत्क्लिष्टसंचित: ॥५७॥

       रक्तं विबद्धमार्गत्वान्मांसादीन्नानुपद्यते ।

       आमाशयस्थमुत्क्लिष्टं बहुत्वात्‌ कण्ठमेति च ॥५८॥

       वातश्लेष्मविबद्धत्वादुरस: श्वासमृच्छति ।

       दोषैरुपहते चाग्नौ सपिच्छमतिसार्यते ॥५९॥

       पृथग्दोषै: समस्तैर्वा जिह्वाहृदयसंश्रितै: ।

       जायतेऽरुचिराहारे द्विष्टैरर्थैश्च मानसै: ॥६०॥

       कषायतिक्तमधुरैर्विद्यान्मुखरसै: क्रमात्‌ ।

       वाताद्यैररुचिं जातां मानसीं दोषदर्शनात्‌ ॥६१॥

       अरोचकात्‌ कासवेगाद्दोषोत्क्लेशाद्भयादपि ।

       छर्दिर्या सा विकाराणामन्येषामप्युपद्रव: ॥६२॥

       सर्वस्त्रिदोषजो यक्ष्मा दोषाणां तु बलाबलम्‌ ।

       परीक्ष्यावस्थिकं वैद्य: शोषिणं समुपाचरेत्‌ ॥६३॥

       प्रतिश्याये शिर:शूले कासे श्वासे स्वरक्षये ।

       पार्श्वशूले च विविधा: क्रिया: साधारणी: शृणु ॥६४॥

       पीनसे स्वेदमभ्यङ्गं धूममालेपनानि च ।

       परिषेकावगाहांश्च यावकं वाट्यमेव च ॥६५॥

       लवणाम्लकटूष्णाश्चं रसान्‌ स्नेहोपबृंहितान्‌ ।

       लावतित्तिरिदक्षाणां वर्तकानां च कल्पयेत्‌ ॥६६॥

       सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम्‌ ।

       दाडिमामलकोपेतं स्निग्धमाजं रसं पिबेत्‌ ॥६७॥

       तेन षडि्‌वनिवर्तन्ते विकारा: पीनसादय: ।

       मूलकानां कुलत्थानां यूषैर्वा सूपकल्पितै: ॥६८॥

       यवगोधूमशाल्यन्नैर्यथासात्म्यमुपाचरेत्‌ ।

       पिबेत्प्रसादं वारुण्या जलं वा पाञ्चमूलिकम्‌ ॥६९॥

       धान्यनागरसिद्धं वा तामलक्याऽथवा शृतम्‌ ।

       पर्णिनीभिश्चतसृभिस्तेन चान्नानि कल्पयेत्‌ ॥७०॥

       कृशरोत्कारिकामाषकुलत्थयवपायसै: ।

       संकरस्वेदविधिना कण्ठं पार्श्वमुर: शिर: ॥७१॥

       स्वेदयेत्‌ पत्रभङ्गेण शिरश्च परिषेचयेत्‌ ।

       बलागुडूचीमधुकशृतैर्वा वारिभि: सुखै: ॥७२॥

       बस्तमत्स्यशिरोभिर्वा नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ।

       कण्ठे शिरसि पार्श्वे च पयोभिर्वा सवातिकै: ॥७३॥

       औदकानूपमांसानि सलिलं पाञ्चमूलिकम्‌ ।

       सस्नेहमारनालं वा नाडीस्वेदे प्रयोजयेत्‌ ॥७४॥

       जीवन्त्या: शतपुष्पाया बलाया मधुकस्य च ।

       वचाया वेशवारस्य विदार्या मूलकस्य च ॥७५॥

       औदकानूपमांसानामुपनाहा: सुसंस्कृता: ।

       शस्यन्ते सचतु:स्नेहा: शिर:पार्श्वांसशूलिनाम्‌ ॥७६॥

       शतपुष्पा समधुकं कुष्ठं तगरचन्दने ।

       आलेपनं स्यात्‌ सघृतं शिर:पार्श्वांसशूलनुत्‌ ॥७७॥

       बला रास्ना तिला: सर्पिर्मधुकं नीलमुत्पलम्‌ ।

       पलङ्कषा देवदारु चन्दनं केशरं घृतम्‌ ॥७८॥

       वीरा बला विदारी च कृष्णगन्धा पुनर्नवा ।

       शतावरी पयस्या च कत्तृणं मधुकं घृतम्‌ ॥७९॥

       चत्वार एते श्लोकार्धै: प्रदेहा: परिकीर्तिता: ।

       शस्ता: संसृष्टदोषाणां शिर:पार्श्वांसशूलिनाम्‌ ॥८०॥

       नावनं धूमपानानि स्नेहाश्चौत्तरभक्तिका: ।

       तैलान्यभ्यङ्गयोगीनि बस्तिकर्म तथा परम्‌ ॥८१॥

       शृङ्गालाबुजलौकोभि: प्रदुष्टं व्यधनेन वा ।

       शिर:पार्श्वांसशूलेषु रुधिरं तस्य निर्हरेत्‌ ॥८२॥

       प्रदेह: सघृतश्चेष्ट: पद्मकोशीरचन्दनै: ।

       दूर्वामधुकमञ्जिष्ठाकेशरैर्वा घृताप्लुतै: ॥८३॥

       प्रपौण्डरीकनिर्गुण्डीपद्मकेशरमुत्पलम्‌ ।

       कशेरुका: पयस्या च ससर्पिष्कं प्रलेपनम्‌ ॥८४॥

       चन्दनाद्येन तैलेन शतधौतेन सर्पिषा ।

       अभ्यङ्ग:, पयसा सेक: शस्तश्च मधुकाम्बुना ॥८५॥

       माहेन्द्रेण सुशीतेन चन्दनादिशृतेन वा ।

       परिषेक: प्रयोक्तव्य इति संशमनी क्रिया ॥८६॥

       दोषाधिकानां वमनं शस्यते सविरेचनम्‌ ।

       स्नेहस्वेदोपपन्नानां सस्नेहं यन्न कर्शनम्‌ ॥८७॥

       शोषी मुञ्चति गात्राणि पुरीषस्रंसनादपि ।

       अबलापेक्षिणीं मात्रां किं पुनर्यो विरिच्यते ॥८८॥

       योगान्‌ संशुद्धकोष्ठानां कासे श्वासे स्वरक्षये ।

       शिर:पार्श्वांसशूलेषु सिद्धानेतान्प्रयोजयेत्‌ ॥८९॥

       बलाविदारिगन्धाद्यैर्विदार्या मधुकेन वा ।

       सिद्धं सलवणं सर्पिर्नस्यं स्यात्स्वर्यमुत्तमम्‌ ॥९०॥

       प्रपौण्डरीकं मधुकं पिप्पली बृहती बला ।

       क्षीरं सर्पिश्च तत्सिद्धं स्वर्यं स्यान्नावनं परम्‌ ॥९१॥

       शिर:पार्श्वांसशूलघ्नं  कासश्वासनिबर्हणम्‌ ।

       प्रयुज्यमानं बहुशो घृतं चौत्तरभक्तिकम्‌ ॥९२॥

       दशमूलेन पयसा सिद्धं मांसरसेन च ।

       बलागर्भं घृतं सद्यो रोगानेतान्‌ प्रबाधते ॥९३॥

       भक्तस्योपरि मध्ये वा यथाग्न्यभ्यवचारितम्‌ ।

       रास्नाघृतं वा सक्षीरं सक्षीरं वा बलाघृतम्‌ ॥९४॥

       लेहान्‌ कासापहान्‌ स्वर्याञ्‌ श्वासहिक्कानिबर्हणान्‌ ।

       शिर:पार्श्वांसशूलघ्नान्‌ स्नेहांश्चात: परं शृणु ॥९५॥

       घृतं खर्जूरमृद्वीकाशर्कराक्षौद्रसंयुतम्‌ ।

       सपिप्पलीकं वैस्वर्यकासश्वासज्वरापहम्‌ ॥९६॥

       दशमूलशृतात्‌ क्षीरात्‌ सर्पिर्यदुदियान्नवम्‌ ।

       सपिप्पलीकं सक्षौद्रं तत्‌ परं स्वरबोधनम्‌ ॥९७॥

       शिर:पार्श्वांसशूलघ्नं कासश्वासज्वरापहम्‌ ।

       पञ्चभि: पञ्चमूलैर्वा शृताद्यदुदियाद्घृतम्‌ ॥९८॥

       पञ्चानां पञ्चमूलानां रसे क्षीरचतुर्गुणे ।

       सिद्धं सर्पिर्जयत्येतद्यक्ष्मण: सप्तकं बलम्‌ ॥९९॥

       खर्जूरं पिप्पली द्राक्षा पथ्या शृङ्गी दुरालभा ।

       त्रिफला पिप्पली मुस्तं शृङ्गाटगुडशर्करा: ॥१००॥

       वीरा शटी पुष्कराख्यं सुरस: शर्करा गुड: ।

       नागरं चित्रको लाजा: पिप्पल्यामलकं गुड: ॥१०१॥

       श्लोकार्धैर्विहितानेतांल्लिह्यान्ना मधुसर्पिषा ।

       कासश्वासापहान्स्वर्यान्पार्श्वशूलापहांस्तथा ॥१०२॥

       सितोपलां तुगाक्षीरीं पिप्पलीं बहुलां त्वचम्‌ ।

       अन्त्यादूर्ध्वं द्विगुणितं लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥१०३॥

       चूर्णितं प्राशयेद्वा तच्छ्वासकासकफातुरम्‌ ।

       सुप्तजिह्वरोचकिनमल्पाग्निं पार्श्वशूलिनम्‌ ॥१०४॥

       हस्तपादाङ्गदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे ।

       वासाघृतं शतावर्या सिद्धं वा परमं हितम्‌ ॥१०५॥

       दुरालभां श्वदंष्ट्रां च चतस्र: पर्णिनीर्बलाम्‌ ।

       भागान्पलोन्मितान्‌ कृत्वा पलं पर्पटकस्य च ॥१०६॥

       पचेद्दशगुणे तोये दशभागावशेषिते ।

       रसे सुपूते द्रव्याणामेषां कल्कान्‌ समावपेत्‌ ॥१०७॥

       शट्या: पुष्करमूलस्य पिप्पलीत्रायमाणयो: ।

       तामलक्या: किरातानां तिक्तस्य कुटजस्य च ॥१०८॥

       फलानां सारिवायाश्च सुपिष्टान्‌ कर्षसंमितान्‌ ।

       ततस्तेन घृतप्रस्थं क्षीरद्विगुणितं पचेत्‌ ॥१०९॥

       ज्वरं दाहं भ्रमं कासमंसपार्श्वशिरोरुजम्‌ ।

       तृष्णां छर्दिमतीसारमेतत्‌ सर्पिर्व्यपोहति ॥११०॥

       जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च ।

       शटीं पुष्करमूलं च व्याघ्रीं गोक्षुरकं बलाम्‌ ॥१११॥

       नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम्‌ ।

       पिप्पलीं च समं पिष्ट्वा घृतं वैद्यो विपाचयेत्‌ ॥११२॥

       एतद्व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम्‌ ।

       रूपमेकादशविधं सर्पिरग्र्यं व्यपोहति ॥११३॥

       बलां स्थिरां पृश्निपर्णीं बृहतीं सनिदिग्धिकाम्‌ ।

       साधयित्वा रसे तस्मिन्पयो गव्यं सनागरम्‌ ॥११४॥

       द्राक्षाखर्जूरसर्पिर्भि: पिप्पल्या च शृतं सह ।

       सक्षौद्रं ज्वरकासघ्नं स्वर्यं चैतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥११५॥

       आजस्य पयसश्चैवं प्रयोगो जाङ्गला रसा: ।

       यूषार्थे चणका मुद्गा  मकुष्ठाश्चोपकल्पिता: ॥११६॥

       ज्वराणां शमनीयो य: पूर्वमुक्त: क्रियाविधि: ।

       यक्ष्मिणां ज्वरदाहेषु ससर्पिष्क: प्रशस्यते ॥११७॥

       कफप्रसेके बलवाञ्‌ श्लैष्मिकश्छर्दयेन्नर: ।

       पयसा फलयुक्तेन माधुकेन रसेन वा ॥११८॥

       सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनीयोपसिद्धया ।

       वान्तोऽन्नकाले लघ्वन्नमाददीत सदीपनम्‌ ॥११९॥

       यवगोधूममाध्वीकसिध्वरिष्टसुरासवान्‌ ।

       जाङ्गलानि च शूल्यानि सेवमान: कफं जयेत्‌ ॥१२०॥

       श्लेष्मणोऽतिप्रसेकेन वायु: श्लेष्माणमस्यति ।

       कफप्रसेकं तं विद्वान्‌ स्निग्धोष्णेनैव निर्जयेत्‌ ॥१२१॥

       क्रिया कफप्रसेके या वम्यां सैव प्रशस्यते ।

       हृद्यानि चान्नपानानि वातघ्नानि लघूनि च ॥१२२॥

       प्रायेणोपहताग्नित्वात्‌ सपिच्छमतिसार्यते ।

      प्राप्नोति चास्यवैरस्यं न चान्नमभिनन्दति  ॥१२३॥

       तस्याग्निदीपनान्‌ योगानतीसारनिबर्हणान्‌ ।

       वक्त्रशुद्धिकरान्‌ कुर्यादरुचिप्रतिबाधकान्‌  ॥१२४॥

       सनागरानिन्द्रयवान्‌ पाययेत्तण्डुलाम्बुना ।

       सिद्धां यवागूं जीर्णे च चाङ्गेरीतक्रदाडिमै: ॥१२५॥

       पाठा बिल्वं यमानी च पातव्यं तक्रसंयुतम्‌ ।

       दुरालभा शृङ्गवेरं पाठा च सुरया सह ॥१२६॥

       जम्ब्वाम्रमध्यं बिल्वं च सकपित्थं सनागरम्‌ ।

       पेयामण्डेन पातव्यमतीसारनिवृत्तये ॥१२७॥

       एतानेव च योगांस्त्रीन्‌ पाठादीन्‌ कारयेत्‌ खडान्‌ ।

       ससूप्यधान्यान्सस्नेहान्‌ साम्लान्संग्रहणान्‌ परम्‌ ॥१२८॥

       वेतसार्जुनजम्बूनां मृणालीकृष्णगन्धयो: ।

       श्रीपर्ण्या मदयन्त्याश्च यूथिकायाश्च पल्लवान्‌ ॥१२९॥

       मातुलुङ्गस्य धातक्या दाडिमस्य च कारयेत्‌ ।

       स्नेहाम्ललवणोपेतान्‌ खडान्‌ सांग्राहिकान्‌ परम्‌ ॥१३०॥

       चाङ्गेर्याश्चुक्रिकायाश्च दुग्धिकायाश्च कारयेत्‌ ।

       खडान्दधिसरोपेतान्‌ ससर्पिष्कान्सदाडिमान्‌ ॥१३१॥

       मांसानां लघुपाकानां रसा: सांग्राहिकैर्युता: ।

       व्यञ्जनार्थं प्रशस्यन्ते भोज्यार्थं रक्तशालय: ॥१३२॥

       स्थिरादिपञ्चमूलेन पाने शस्तं शृतं जलम्‌ ।

       तक्रं सुरा सचुक्रीका दाडिमस्याथवा रस: ॥१३३॥

       इत्युक्तं भिन्नशकृतां दीपनं ग्राहि भेषजम्‌ ।

       परं मुखस्य वैरस्यनाशनं रोचनं शृणु ॥११४॥

       द्वौ कालौ दन्तपवनं भक्षयेन्मुखधावनम्‌ ।

       तद्वत्‌ प्रक्षालयेदास्यं धारयेत्‌ कवलग्रहान्‌ ॥१३५॥

       पिबेद्धूमं ततो मृष्टमद्याद्दीपनपाचनम्‌ ।

       भेषजं पानमन्नं च हितमिष्टोपकल्पितम्‌ ॥१३६॥

       त्वङ्‌मुस्तमेला धान्यानि मुस्तमामलकं त्वचम्‌ ।

       दार्वीत्वचो यवानी च तेजोह्वा पिप्पली तथा ॥१३७॥

       यवानी तिन्तिडीकं च पञ्चैते मुखधावना: ।

       श्लोकपादेष्वभिहिता रोचना मुखशोधना: ॥१३८॥

       गुटिकां धारयेदास्ये चूर्णैर्वा शोधयेन्मुखम्‌ ।

       एषामालोडितानां वा धारयेत्‌ कवलग्रहान्‌ ॥१३९॥

       सुरामाध्वीकसीधूनां तैलस्य मधुसर्पिषो: ।

       कवलान्‌ धारयेदिष्टान्‌ क्षीरस्येक्षुरसस्य च ॥१४०॥

       यवानीं तिन्तिडीकं च नागरं साम्लवेतसम्‌ ।

       दाडिमं बदरं चाम्लं कार्षिकं चोपकल्पयेत्‌ ॥१४१॥

       धान्यसौवर्चलाजाजीवराङ्गं चार्धकार्षिकम्‌ ।

       पिप्पलीनां शतं चैकं द्वे शते मरिचस्य च ॥१४२॥

       शर्करायाश्च चत्वारि पलान्येकत्र चूर्णयेत्‌ ।

       जिह्वाविशोधनं हृद्यं तच्चूर्णं भक्तरोचनम्‌ ॥१४३॥

       हृत्प्लीहपार्श्वशूलघ्नं विबन्धानाहनाशनम्‌ ।

       कासश्वासहरं ग्राहि ग्रहण्यर्शोविकारनुत्‌ ॥१४४॥

                           इति यवानीषाडवम्‌ ।

       तालीशपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली शुभा ।

       यथोत्तरं भागवृद्ध्या त्वगेले चार्धभागिके ॥१४५॥

       पिप्पल्यष्टगुणा चात्र प्रदेया सितशर्करा ।

       कासश्वासारुचिहरं तच्चूर्णं दीपनं परम्‌ ॥१४६॥

       हृत्पाण्डुग्रहणीदोषशोषप्लीहज्वरापहम्‌ ।

       वम्यतीसारशूलघ्नं मूढवातानुलोमनम्‌ ॥१४७॥

       गुटिका ह्यग्निसंयोगाच्चूर्णाल्लघुतरा: स्मृता: ।

                           इति तालीशाद्यं चूर्णं गुटिकाश्च ।

      शुष्यतां क्षीणमांसानां कल्पितानि विधानवित्‌ ।

       दद्यान्मांसादमांसानि बृंहणानि विशेषत: ॥१४९॥

       शोषिणे बार्हिणं दद्याद्बर्हिशब्देन चापरान्‌ ।

       गृध्रानुलूकांश्चाषांश्च विधिवत्‌ सूपकल्पितान्‌ ॥१५०॥

       काकांस्तित्तिरिशब्देन वर्मिशब्देन चोरगान्‌ ।

       भृष्टान्‌ मत्स्यान्त्रशब्देन दद्याद्गण्डूपदानपि ॥१५१॥

       लोपाकान्‌ स्थूलनकुलान्‌ बिडालांश्चोपकल्पितान्‌ ।

       शृगालशावांश्च भिषक्‌ शशशब्देन दापयेत्‌ ॥१५२॥

       सिंहानृक्षांस्तरक्षूंश्च व्याघ्रानेवंविधांस्तथा ।

       मांसादान्‌ मृगशब्देन दद्यान्मांसाभिवृद्धये  ॥१५३॥

       गजखङ्गितुरङ्गाणां वेशवारीकृतं भिषक्‌ ।

       दद्यान्महिषशब्देन मांसं मांसाभिवृद्धये ॥१५४॥

       मांसेनोपचिताङ्गानां मांसं मांसकरं परम्‌ ।

       तीक्ष्णोष्णलाघवाच्छस्तं विशेषान्मृगपक्षिणाम्‌ ॥१५५॥

       मांसानि यान्यनभ्यासादनिष्टानि प्रयोजयेत्‌ ।

       तेषूपधा, सुखं भोक्तुं तथा शक्यानि तानि हि ॥१५६॥

       जानञ्जुगुप्सन्नैवाद्याज्जग्धं वा पुनरुल्लिखेत्‌ ।

       तस्माच्छद्मोपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥१५७॥

       बर्हितित्तिरिदक्षाणां हंसानां शूकरोष्ट्रयो: ।

       खरगोमहिषाणां च मांसं मांसकरं परम्‌ ॥१५८॥

       योनिरष्टविधा चोक्ता मांसानामन्नपानिके ।

       तां परीक्ष्य भिषग्विद्वान्‌ दद्यान्मांसानि शोषिणे ॥१५९॥

       प्रसहा भूशयानूपवारिजा वारिचारिण: ।

       आहारार्थं प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे ॥१६०॥

       प्रतुदा विष्किराश्चैव धन्वजाश्च मृगद्विजा: ।

       कफपित्तपरीतानां प्रयोज्या: शोषरोगिणाम्‌ ॥१६१॥

       विधिवत्सूपसिद्धानि मनोज्ञानि मृदूनि च ।

       रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌ ॥१६२॥

       मांसमेवाश्नन्त: शोषे माध्वीकं पिबताेऽपि च ।

       नियतानल्पचित्तस्य चिरं काये न तिष्ठति ॥१६३॥

       वारुणीमण्डनित्यस्य बहिर्मार्जनसेविन: ।

       अविधारितवेगस्य यक्ष्मा न लभतेऽन्तरम्‌ ॥१६४॥

       प्रसन्नां वारुणीं सीधुमरिष्टानासवान्मधु ।

       यथार्हमनुपानार्थं पिबेन्मांसानि भक्षयन्‌ ॥१६५॥

       मद्यं तैक्ष्णौष्ण्यवैशद्यसूक्ष्मत्वात्‌ स्रोतसां मुखम्‌ ।

       प्रमथ्य विवृणोत्याशु तन्मोक्षात्‌ सप्त धातव: ॥१६६॥

       पुष्यन्ति धातुपोषाच्च शीघ्रं शोष: प्रशाम्यति ।

       मांसादमांसस्वरसे सिद्धं सर्पि: प्रयोजयेत्‌ ॥१६७॥

       सक्षौद्रं, पयसा सिद्धं सर्पिर्दशगुणेन वा ।

       सिद्धं मधुरकैर्द्रव्यैर्दशमूलकषायकै: ॥१६८॥

       क्षीरमांसरसोपेतैर्घृतं शोषहरं परम्‌ ।

       पिप्पलीपिप्पलीमूलंचव्यचित्रकनागरै: ॥१६९॥

       सयावशूकै: सक्षीरै: स्रोतसां शोधनं घृतम्‌ ।

       रास्नाबलागोक्षुरकस्थिरावर्षाभुसाधितम्‌ ॥१७०॥

       जीवन्तीपिप्पलीगर्भं सक्षीरं शोषनुद्घृतम्‌ ।

       यवाग्वा वा पिबेन्मात्रां लिह्याद्वा मधुना सह ॥१७१॥

       सिद्धानां सर्पिषामेषामद्यादन्नेन वा सह।

       शुष्यतामेष निर्दिष्टो विधिराभ्यवहारिक: ॥१७२॥

       बहि:स्पर्शनमाश्रित्य वक्ष्यतेऽत: परं विधि: ।

       स्नेहक्षीराम्बुकोष्ठेषु स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ ॥१७३॥

       स्रोतोविबन्धमोक्षार्थं बलपुष्ट्यर्थमेव च ।

       उत्तीर्णं मिश्रकै: स्नेहै: पुनराक्तै: सुखै: करै: ॥१७४॥

       मृद्नीयात् सुखमासीनं सुखं चोत्सादयेन्नरम्‌ ।

       जीवन्तीं शतवीर्यां च विकसां सपुनर्नवाम्‌ ॥१७५॥

       अश्वगन्धामपामार्गं तर्कारीं मधुकं बलाम्‌ ।

       विदारीं सर्षपं कुष्ठं तण्डुलानतसीफलम्‌ ॥१७६॥

       माषांस्तिलांश्च किण्वं च सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ ।

       यवचूर्णत्रिगुणितं दध्ना युक्तं समाक्षिकम्‌ ॥१७७॥

       एतदुत्सादनं कार्यं पुष्टिवर्णबलप्रदम्‌ ।

       गौरसर्षपकल्केन कल्कैश्चापि सुगन्धिभि: ॥१७८॥

       स्नायादृतुसुखैस्तोयैर्जीवनीयौषधै: शृतै: ।

       गन्धै: समाल्यैर्वासोभिर्भूषणैश्च विभूषित: ॥१७९॥

       स्पृश्यान्‌ संस्पृश्य संपूज्य देवता: सभिषग्द्विजा: ।

       इष्टवर्णरसस्पर्शगन्धवत्‌ पानभोजनम्‌ ॥१८०॥

       इष्टमिष्टैरुपहितं सुखमद्यात्‌ सुखप्रदम्‌ ।

       समातीतानि धान्यानि कल्पनीयानि शुष्यताम्‌ ॥१८१॥

       लघून्यहीनवीर्याणि स्वादूनि गन्धवन्ति च ।

       यानि प्रहर्षकारीणि तानि पथ्यतमानि हि ॥१८२॥

       यच्चोपदेक्ष्यते पथ्यं क्षतक्षीणचिकित्सिते ।

       यक्ष्मिणस्तत्‌ प्रयोक्तव्यं बलमांसाभिवृद्धये ॥१८३॥

       अभ्यङ्गोत्सादनैश्चैव वासोभिरहतै: प्रियै : ।

       यथर्तुविहितै: स्नानैरवगाहैर्विमार्जनै: ॥१८४॥

       बस्तिभि: क्षीरसर्पिर्भिर्मांसैर्मांसरसौदनै: ।

       इष्टैर्मद्यैर्मनोज्ञानां गन्धानामुपसेवनै: ॥१८५॥

       सुहृदां रमणीयानां प्रमदानां च दर्शनै: ।

       गीतवादित्रशब्दैश्च प्रियश्रुतिभिरेव च ॥१८६॥

       हर्षणाश्वासनैर्नित्यं गुरूणां समुपासनै: ।

       ब्रह्मचर्येण दानेन तपसा देवतार्चनै: ॥१८७॥

       सत्येनाचारयोगेन मङ्गल्यैरप्यहिंसया ।

       वैद्यविप्रार्चनाच्चैव रोगराजो निवर्तते ॥१८८॥

       यया प्रयुक्तया चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुरा जित: ।

       तां वेदविहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥१८९॥

       तत्र श्लोकौ–

       प्रागुत्पत्तिर्निमित्तानि प्राग्रूपं रूपसंग्रह: ।

       समासाद्‌ व्यासतश्चोक्तं भेषजं राजयक्ष्मण: ॥१९०॥

       नामहेतुरसाध्यत्वं साध्यत्वं कृच्छ्रसाध्यता।     

       इत्युक्त: संग्रह: कृत्स्नो राजयक्ष्मचिकित्सिते ॥१९१॥

       इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने राजयक्ष्मचिकित्सितं नामाष्टमोऽध्याय: ॥८॥

Last updated on June 21st, 2021 at 07:11 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English