Skip to content

Hikkaa

Reference:
C.Chi.17, S.U.50, A.H.Chi.4, N.R. (Hikkaa)

Introduction:
Hikkaa is life threatening diseases due to obstruction of Vaata. It affect heart and debilitation of Dhaatu.
It is mainly caused due to Kapha Prakopa, Praan`a Vaayu Prakopa. It is Madhyama Maargagata and Pittasthaana Samudbhava Vyaadhi. The involved Srotasa are Praan`avaha Srotas, Annavaha Srotas and Udakavaha Srotas.

Saamaanya Chikitsaa:
Generally, Vaata pacifying treatment should be carried out. If any complication occurs, then also it remains treatable. S`hamana also does not cause much complications; but if Kars`hana is carried out then if complications occurs then they remain untreatable. Treatment of S`hvaasa / Kaasa / Hikkaa / Kshaya / Chhardi could be done for Hikkaa.

S`hodhana –
The first line of treatment in S`hvaasa and Hikkaa is S`hodhana if the patient is having good mental and physical strength. While administering any type of S`hodhana precaution should be taken to avoid vitiation of Vaata Dosha due to the medicine or due to complication of S`hodhana.


S`hamana and Brimhan`a

 • S`hamana and Brimhan`a should be done for the weak, old patient, in children and also the patient having Vaata dominance, Anutklisht`a Kapha (no precipitation of Kapha Dosha)and Asvedya (patient unsuited for sudation)
 • S`hodhana should also be followed by S`hamana and Brimhan`a Chikitsaa.
 • Main factor in pathogenesis is Vaata Dosha, and it aggravates due to Karshan`a. Therefore first line of treatment consists of Brimhan`a or S`hamana which pacifies Vaata Dosha.
 • For this the medicines and diet, which are pacifying Kapha and Vaata Dosha, which are Vaataanulomaka, Agnideepaka and having Ushn`a property should be administered.
 • The medicines in the form of Avaleha and Siddha Sneha and food items like Yoosha and Maamsarasa should be administered.
 • The formulations which are useful in treating Paan`d`u Roga and S`hotha are also useful in treating S`hvaasa.

Vis`hesha Chikitsaa:

 • Kshudraa and Annajaa Hikkaa:

Instant relief can be obtained in Kshudraa and Annajaa Hikkaa by following measures:

 1. Sprinkling cold water on the face (S`heetaambuseka)
 2. Traasana (Sahasaa)
 3. Vikshepa
 4. Bhaya
 5. Krodha
 6. Harsha
 7. Priyodvega
 8. Praan`aayaama (Uchchhvaasa Rodha)
 9. Udvejana
 10. Soochee Toda
 11. Avadhoonana (Vikshepa)
 12. S`hoka
 13. Eershyaa

These measures are basically useful for diverting the patients mind from the disease and controlling the breath (like Praan`aayaama)

 • Annajaa Hikkaa:
  It gets pacified by consuming Saatmya Anna and Paana.
 • Kshudraa Hikkaa :
  This type of Hikkaa gets aggravated on exertion (Aayaasa) and gets pacified by consumption of food (Bhojana)
 • These diseases associated with Ksheen`a Svara, Atisaara, Raktapitta, Daaha should be treated by Madhura Rasa, Snigdha, S`heeta and other Pitta pacifying measures.

Pathya:
Gun`a / Karma – Snigdha, Ushn`a, Kapha Vaataghna, Anulomaka, Brihan`a
Dhaanya – Godhuma, Shasht`ika S`haalee, Yava, Jeern`a Dhaanya
S`haaka – Pat`ola, Moolaka, Rasona, Pushkaramoola, Krishn`a Tulasee, S`higru, Kaasamarda, Vaartaaka
S`himbee – Maasha, Kulattha
Maamsa – Harin`a, Tittira, Laavaa
Dugdha – Ghrita
Drava – Gomootra, Madya, Audbhid Jala, Madhura Rasayukta Jala, Us`heera Siddha Jala
Phala – Maatulunga, Kapittha
Kritaanna – Yavagoo, Ghrita, Bid`a Lavan`a and Hingu Siddha Aahaara, Snigdha Odana, Kulattha Yoosha, Kshaara Yoosha, Kaasamarda Yoosha, S`hushka Moolaka Yoosha
Other – Madhu, Lavan`a, Svedana, Vamana, Nasya, Dhoompaana, Virecahana, Nidraa, S`heeta Jala Paris`heka

Apathya:
Rasa – Amla
Gun`a / Karma – Rooksha, Vidaahee, S`heeta, Guru, Apatarpan`a
S`haaka – Alaaboo, Kanda, Sarshapa, Upodikaa
S`himbee – Maasha, Nishpaava
Maamsa – Aanoopa Maamsa, Matsya
Dugdha – Aavika Dugdha, Dadhi, Ashrita Dugdha
Other – Visht`hambhee Padaartha, Kaphakara Anna, Taila Talita Padaartha, Paisht`ika Bhakshya, Pin`yaaka, S`haaluka, Vaata Mootra -Udgaara -Kaasa -S`hakrit Vegadhaaran`a, Purovaata Sevana, Aatapa Sevan, Danta Dhaavana

Search Anveshaka:
Search Kalpa, Aahaara, Dravya, Chikitsaa Karma, Vihaara
Vyaadhi Hikkaa, (also search S`hvaasa / Kaasa / Hikkaa / Kshaya / Chhardi)
Adhikaara – S`hvaasa, Hikkaa
Karma – Hikkaa Nigrahan`eeya
Effect on Dosha – Vaataghna, Pittaghna

Last updated on February 16th, 2021 at 11:16 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English