Skip to content

Vaatavyaadhi Chikitsaa

Reference:
Ch.Chi.28, N.R. Vaatavyaadhi

Chikitsaa:
Before treating any Vaatavyaadhi Physician should think of following things:

 • Sthaana: Pakvaas`haya, Aamaas`haya etc. Physician should give first preference to treatment of Balavaana Dosha. In case of Anubandha of Pitta & Kapha, Physicain should treat Pitta first because it is more Aas`hukaaree than Kapha.
 • Dooshya: Rasa, Rakta etc. Dhaatu
 • Aavaran`a

Physician should consider following Chikitsaa Avasthaa:

 • Nirupastambhita: a) Saamaanya b) Vis`hesha Chikitsaa
 • Upastambhita: a) Saamaanya b) Vis`hesha Chikitsaa

Nirupastambhita:

 • Saamaanya Chikitsaa Krama:
 • Snehapaana
 • Snehaklaanta
 • As`hvaasana (Vis`hraama)
 • Dugdhapaana (Punah Snehanaartha)
 • Aahaara: – Yoosha, Aanoopa Maamsarasa, Graamya Maamsarasa + Sneha, Paayasa, Kris`haraa (Amla & Lavan`a Rasayukta)
 • Panchakarma: – Anuvaasana Basti & Nasya
 • Tarpaka Aahaara
 • Snehana
 • Svedana ( Snehasamyukta Naad`ee / Prastara / Sankara / Kut`ee etc. Sveda )
 • Sams`hodhana
 • Samsarjana Karma
 • Agni Deepana
 • Snehana followed by Svedana
 • Constant use of Amla, Lavan`a & Snehayukta Aahaara
 • Nasya & Dhoomapaana
 • Aahaara: – Ghrita, Taila, Vasaa, Majjaa, Maamsarasa, Madhura, Amla & Lavan`a Rasayukta Aahaara, Brihan`a Aahaara.
 • Chikitsaa Karma: – Parisheka, Abhyanga, Basti, Snehana, Svedana.
 • Vihaara: – Praavaran`a, Nivaata S`hayana.
 • Kalpa: – Vaatahara Dravya Siddha S`hatapaakee / Sahastrapaakee Taila, Taila Kalpana used in Vaatarakta useful in Vaatavyaadhi.

Aavasthika Chikitsaa: –

 • Avasthaa: – Stambha / Harsha / Toda / Aayaama / S`hotha / Gaurava – Abhyanga (Ekaanga / Sarvaanga) & Svedana.
 • Effect of all above treatment: – Kosht`ha Maardavata: – Which in turn pacify Vaatavyaadhi.
 • Avasthaa: – Bahudhaavasthaa: – Snehayukta Virechana: – Tilvaka Siddha Yoga / Saatalaa Siddha Ghrita / Erand`a Taila Yoga.
 • Hetu Pratyanika Chikitsaa: – Snigdha, Amla, Lavan`a & Ushn`a Aahaara leads to Mala Sanchiti in Pureeshavaha Srotasa: – Vaata Pratiloma: – Vaataanulomaka Chikitsaa.
 • Avasthaa: – Vaatavyaadhi + Durbala Rugn`a + Virechana Anarha: – Nirooha Basti followed by Paachaka & Deepaka Aahaara.
 • Vis`hesha Chikitsaa:
 • Kosht`hagata Vaata: – Mala Paachanaartha: – Kshaara, Paachana, Deepana & Amla Padaartha. (Search for Amla Rasa Dravya + Ka
 • Gudagata Vaata: – Similar Chikitsaa: – Udaavarta. (See Udaavarta Chikitsaa)
 • Pakvaas`hayagata Vaata: – Similar Chikitsaa: – Udaavarta.
 • Sarvaangagata Vaata: – Nirooha & Anuvaasana Basti.
 • Tvakgata Vaata: – Abhyanga + Avagaaha Sveda + Hitakara Annapaana + Hridya Annapaana.
 • Raktagata Vaata: – Virechana + Raktamokshan`a.
 • Maamsagata Vaata: – Virechana + Nirooha Basti + Vaataghna Chikitsaa.
 • Medogata Vaata: – Virechana + Nirooha Basti + Vaataghna Chikitsaa.
 • Asthimajjaagta Vaata: – Baahya Snehana & Aabhyantara Snehapaana.
 • S`hukragata Vaata: – Harshan`a + Balavardhaka Aahaara + S`hukravardhaka Aahaara.
 • S`hukraavarodha: – Virechana: – Peyaa, Vilepee etc. Sansarjana Krama: – Jaat`haraagni Deepana: – S`hukravardhaka Chikitsaa.
 • Garbhaas`hayagata Vaata: – S`hushka Garbha :- Yasht`yaadi Siddha Ksheera.
 • Hridayagata Vaata: – S`haaleeparn`ee Siddha Ksheera.
 • Naabhigata Vaata: – Bilva Kvaatha Siddha Matsya Maamsa.
 • Vesht`na: – Upanaaha Sveda.
 • Samkocha: – Maasha Saidhava Taila Abhyanga.
 • Baahugata Vaata: – Nasya + Auttara Bhaktika Sneha.
 • S`hirogata Vaata: – Nasya + Auttara Bhaktika Sneha.
 • Naabhi Adhobhaagagata Vaata: – Basti + Ghrita Paana followed by Annapaana.
 • Ardit: – Nasya + S`hirah Tarpan`a (S`hirobasti, S`hirodhaaraa, S`hiropichu)+ Naad`ee Sveda + Aanoopa Maamsa Upanaaha.
 • Pakshaaghaata: – Svedana + Snehayukta Virechana.
 • Gridhrasee: – Agnikarma (Near Kan`d`araa + Gulpha).
 • Khallee :- Snehayukta Paayasa / Kris`haraa / Maamsa.
 • Vivrita Mukha: – Svedana + Joint fixing.

Upastambhita: –

 • Saamaanya Chikitsaa: –
 • Chikitsaa According to type of Vaata: –
  Udaana Vaayu: – Vamana.
  Apaana Vaayu: – Anulomana.
  Samaana Vaayu: – S`hamana.
  Vyaana Vaayu: – Vamana, Anulomana, S`hamana.
  Praan`a Vaayu: – Physician should give first priority to treatment of Praan`a Vaayu.
 • Kalpa /Aahaara / Dravya: – Should be of following characteristics:
  Anabhishyandi, Snigdha, Srotovis`hodhaka, Vaataanulomaka, Kapha Pitta Avirodhee, Rasaayana (e.g. S`hilaajatu, Guggula, Dugdha, Chyavanapraash`a, Braahma Rasaayana etc.) are useful in Vaatavyaadhi.
 • Chikitsaa Karma: – Abhyanga, Basti, Yaapana Basti, Madhura Rasa Dravya Siddha Anuvaasana Basti.
 • Pittavrit Vaata: –
  Saamaanya Chikitsaa Sootra: – Pittaghna + Vaata Avirodhi Annapaana, Aushadha
  S`heeta & Ushn`a Vyatyaasaat Chikitsaa, Jeevaneeya Ghrita
  Karma: – Yaapana Basti, Kseera Basti, Virechana, Parisheka
 • Kaphaavrit Vaata: –
  Kaphaghna + Vaata Avirodhi Annapaana, Aushadha
  Aahaara: – Yava Bhojya, Jaangal Maamsa, Puraan`a Ghrita, Tila Taila, Sarshapa Taila
  Karma: – Teekshn`a Svedana, Nirooha Basti, Vamana, Virechana
 • Vishesha Chikitsaa: –
 • Aamaas`hayagata Kapha: – Vamana
 • Pakvaa`hayagata Kapha: – Virechana
 • Sarva S`hareeragata Pitta: – Virechana
 • Avasthaa: – Svedana: – Pakvaas`hayagata Kapha or Pitta: – Basti
 • Avasthaa: – Vaata Kaphaanubandhi: – Gomutra Yukta Nirooha Basti
 • Avasthaa: – Vaata Pittaanubandhi: – Nirooha Basti(Dugdha Yukta ) or Anuvaasana Basti ( Madhura Skandha Siddha Taila )
 • S`hirogata Vaata + Kaphaanubandhi: – Dhoomapaana + Nasya
 • Raktaavrita Vaata: – Similar Chikitsaa Vaatarakta
 • Aamadoshaavrita Vaata: – Pramehaghna + Vaataghna + Medoghna
 • Maamsaavrita Vaata: – Sveda + Abhyanga + Maamsarasa + Dugdha + Ghrita
 • AshthiMajjaagata Vaata: – Mahaa Sneha
 • Annaavrita Vaata: – Vamana + Paachaka + Deepana + Laghu Aahaara
 • Mootraavrita Vaata: – Mootra Virechaka Aushadha + Svedana + Uttara Basti
 • Pureeshaavrit Vaata: – Eran`d`a Taila: – Snigdha Dravya Sevana + Anulomaka Chikitsaa (similar Chikitsaa: – Udaavarta)

Pathya-

 • Rasa- Madhura, Amla, Lavan`a
 • Veerya- Ushn`a
 • Gun`a- Snigdha, Guru
 • Dhaanya- Godhuma, Puraan`a Shasht`ika S`haalee, S`haalee, Yava
 • S`haaka- Pat`ola, S`higru, Vaartaaka, Rasona, S`hun`t`hee, Gokshura, Nimba,
 • S`himbee- Kulattha, Maasha,
 • Maamsa- Kukkut`a, Mayoora, Tittira, Varaaha, Aanoopa Maamsa, Graamya Maamsa
 • Dugdha- Ghrita, Dadhi, Kilaat`a, Kurchikaa
 • Drava- Taila, Eran`d`a Taila, Gomootra, Dhaanyaamla,
 • Phala- Madhura Daad`ima, Amla Daad`ima, Pakva Taalaphala, Aamra, Parushaka, Nimbuka, Badara, Draakshaa, Madhooka Phala, Naaranga
 • Kritaanna- Panchamoola Siddha Ksheera, Amla Phala Rasa, Dhaanya Yoosha, Mudga Yoosha, Maamsarasa, Jangala Maamsarasa, Sasneha Dhaanya Yoosha, Dugdha Krit Amla-Saindhava Yukta Kris`haraa, Das`hamoola Ksheerapaaka, Das`hamoola Siddha Maamsa+ Sneha, Maamsarasa+Dadhi+S`hun`t`hee+Pippalee+Lavan`a
 • Other- Guggula, Khan`d`a S`harkaraa, Maricha, Das`hamoola, Vasaa, Majjaa, Taambula, Tarpan`a, Abhyanga, Mardana, Basti, Sneha, Sveda, Avagaaha, Samvaahana, Agnikarma, S`hirobasti

Apathya-

 • Rasa- Kat`u, Tikta, Kashaaya
 • Dhaanya- Trin`a Dhaanya, Trin`a Beeja, Vetraagra, Paripelava, Nivaara, Ven`u Yava
 • S`haaka- Kaaravellaka, S`haaka
 • S`himbee- Mudga, Chan`aka, Sateena, Raajamaasha
 • Dugdha- Gardabhee Dugdha
 • Drava- S`heeta Jala, Naadeya Jala
 • Phala- Taalaphala, Jamboo,
 • Other-Vetraagra, Kaseru, Kamala, Viruddhaahaara, Kshaara, Maithuna, Pravaasa, Chintaa, Jaagaran`a, Vegaavarodha, Chchhrdi, Shrama, Anas`hana, Dantadhaavana

Search Anveshaka:

 • Search Dravya, Kalpa, Aahaara, Chikitsaa Karma for
 • Indicated in Vyaadhi Vaatavyaadh
 • Effect on Dosha Vaataghna
 • Indicated in Vyaadhi Vis`hesha Vaataja Vyaadhi
 • Arha Vyaadhi Vaatavyaadhi
 • Chikitsaa Karma Basti

Last updated on February 22nd, 2021 at 09:00 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English