Skip to content

Pravaahikaa Chikitsaa

Reference:
C.Chi.19,S.U.40,A.H.Chi.9,Y.R. PoorvaardhaAtisaara Chikitsaa,B.R.7

Introduction
In Charaka Samhitaa and Sus`hruta Samhitaa it is considered as Avasthaa of Kaphaja Atisaara, but later Maadhavanidaana considered it as a different Vyaadhi. It is classified in to following types

 1. Vaatajaa with pain
 2. Pittajaa with burning sensation
 3. Kaphajaa with Kapha
 4. S`hon`itajaa (Raktajaa) with Rakta

Saamaanya Chikitsaa
Bilva is one of the main remedies for Pravaahikaa. It should be used in the form of Kalka or Taila in Pravaahikaa.
The main line of treatment is Paachana, Kaphaghna and Vaataanulomana.
Shad`anga Yoosha is suggested by Yogaratnaakara.
Charaka hassuggested Pichchhaa Basti for Pravaahikaa

Aavastika Chikitsaa

VaataS`hleshma Vibandha + Kaphaatisraava + S`hoola + Pravaahikaa

 • Pichchhaa Basti, Bilvaadi Taila Anuvaasana and Vachaadi Anuvaasana are suggested.

Pratihata Vaata + S`hoola + Pravaahikaa

 • Baalabilvaadi Yoga
 • Vaataghna Upasevana
 • Vaataatisaarokta Yoosha / Maamsarasa / Khad`a
 • Amla Sarpi
 • Shat`pala Sarpi
 • Puraan`a Ghrita + Yavaagoo Man`d`a

Aahaara

Sasaara Dadhi Madhu

Search Anveshaka

Search Dravya, Kalpa, Aahaara, Vihaara, Chikitsaa Karma For

 • Indicated in Vyaadhi Pravaahikaa
 • Arha Vyaadhi – Pravaahikaa

Last updated on February 19th, 2021 at 04:29 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English