Skip to content

06. Katamaanis`hareereeya Indriya – Indriya – C”

चरकसंहिता

इन्द्रियस्थानम्‌ ।

षष्ठोऽध्याय: ।

       अथात: कतमानिशरीरीयमिन्द्रियं व्याख्यास्याम: ॥१॥

       इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥२॥

       कतमानि शरीराणि व्याधिमन्ति महामुने !।

       यानि वैद्य: परिहरेद्येषु कर्म न सिद्ध्यति ॥३॥

       इत्यात्रेयोऽग्निवेशेन प्रश्नं पृष्ट: सुदुर्वचम्‌ ।

       आचचक्षे यथा तस्मै भगवांस्तन्निबोधत ॥४॥

       यस्य वै भाषमाणस्य रुजत्यूर्ध्वमुरो भृशम्‌ ।

       अन्नं च च्यवते भुक्तं स्थितं चापि न जीर्यति ॥५॥

       बलं च हीयते शीघ्रं तृष्णा चातिप्रवर्धते ।

       जायते हृदि शूलं च तं भिषक्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥६॥

       हिक्का गम्भीरजा यस्य शोणितं चातिसार्यते ।

       न तस्मै भेषजं दद्यात्‌ स्मरन्नात्रेयशासनम्‌ ॥७॥

       आनाहश्चातिसारश्च यमेतौ दुर्बलं नरम्‌ ।

       व्याधितं विशतो रोगौ दुर्लभं तस्य जीवितम्‌ ॥८॥

       आनाहश्चातितृष्णा च यमेतौ दुर्बलं नरम्‌ ।

       विशतो विजहत्येनं प्राणा नातिचिरान्नरम्‌ ॥९॥

       ज्वर: पौर्वाह्णिको यस्य शुष्ककासश्च दारुण: ।

       बलमांसविहीनस्य यथा प्रेतस्तथैव स: ॥१०॥

       यस्य मूत्रं पुरीषं च ग्रथितं संप्रवर्तते ।

       निरूष्मणो जठरिण: श्वसनो न स जीवति ॥११॥

       श्वयथुर्यस्य कुक्षिस्थो हस्तपादं विसर्पति ।

       ज्ञातिसङ्घं स संक्लेश्य तेन रोगेण हन्यते ॥१२॥

       श्वयथुर्यस्य पादस्थस्तथा स्रस्ते च पिण्डिके ।  

       सीदतश्चाप्युभे जङ्घे तं भिषक्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥१३॥

       शूनहस्तं शूनपादं शूनगुह्योदरं नरम्‌ ।

       हीनवर्णबलाहारमौषधैर्नोपपादयेत्‌ ॥१४॥

       उरोयुक्तो बहुश्लेष्मा नील: पीत: सलोहित: ।

       सततं च्यवते यस्य दूरात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥१५॥

       हृष्टरोमा सान्द्रमूत्र: शून: कासज्वरार्दित: ।

       क्षीणमांसो नरो दूराद्वर्ज्यो वैद्येन जानता ॥१६॥

       त्रय: प्रकुपिता यस्य दोषा: कष्टाभिलक्षिता: ।

       कृशस्य बलहीनस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥१७॥

       ज्वरातिसारौ शोफान्ते श्वयथुर्वा तयो: क्षये ।

       दुर्बलस्य विशेषेण नरस्यान्ताय जायते ॥१८॥

       पाण्डुरश्च कृशोऽत्यर्थं तृष्णायाऽभिपरिप्लुत: ।

       डम्बरी कुपितोच्छ्वास: प्रत्याख्येयो विजानता ॥१९॥

       हनुमन्याग्रहस्तृष्णा बलह्रासोऽतिमात्रया ।

       प्राणाश्चोरसि वर्तन्ते यस्य तं परिवर्जयेत्‌ ॥२०॥

       ताम्यत्यायच्छते शर्म न किञ्चिदपि विन्दति ।

       क्षीणमांसबलाहरो मुमूर्षुरचिरान्नर: ॥२१॥

       विरुद्धयोनयो यस्य विरुद्धोपक्रमा भृशम्‌ ।

       वर्धन्ते दारुणा रोगा: शीघ्रं शीघ्रं स हन्यते ॥२२॥

       बलं विज्ञानमारोग्यं ग्रहणी मांसशोणितम्‌ ।

       एतानि यस्य क्षीयन्ते क्षिप्रं क्षिप्रं स हन्यते ॥२३॥

       आरोग्यं हीयते यस्य प्रकृति: परिहीयते ।

       सहसा सहसा तस्य मृत्युर्हरति जीवितम्‌ ॥२४॥

       तत्र श्लोक:–

       इत्येतानि शरीराणि व्याधिमन्ति विवर्जयेत्‌ ।

       न ह्येषु धीरा: पश्यन्ति सिद्धिं काञ्चिदुपक्रमात्‌ ॥२५॥

       इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने

       कतमानिशरीरीयमिन्द्रियं नाम षष्ठोऽध्याय: ॥६॥

Last updated on June 11th, 2021 at 10:42 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English