Skip to content

S`hotha Chikitsaa

Reference –
S. Chi. 23, C. Chi. 12, A. H. Chi.17, N. R. S`hotha

Introduction –
S`hotha is swelling / edema / protuberance / raising (morbid intumescences M/W) on the skin, which is elevated compared to the normal level of skin.

Types of S`hotha

According to – Charaka Sus`hrutaVaagbhat`a
1.    Vaataja S`hotha1.    Vaataja S`hothaVaataja S`hotha
2.    Pittaja S`hotha2.    Pittaja S`hothaPittaja S`hotha
3.    Kaphaja S`hotha3.    Kaphaja S`hothaKaphaja S`hotha
4.    Dvandvaja S`hotha4.    Dvandvaja S`hothaDvandvaja S`hotha
5.    Saanipaataja S`hotha5.    Saanipaataja S`hothaSaanipaataja S`hotha
6.    Nija6.    Vishaja S`hothaNija
7.    Aagantuja7.    Aamas`haya Samuttha S`hothaAagantuja
8.    Ekaangaja8.    Pakvaas`haya Samuttha S`hothaEkaangaja
9.    Sarvaangaja9.    Varchasthaana Samuttha S`hothaSarvaangaja
10.         Aagantuja S`hotha Prithu,
  Unnata,
Charaka has named S`hotha as per the S`thaana (place) like-S`hirah S`hothaS`haalookaBid`aalikaaTaalu VidradhiUpajihvikaaAdhijihvikaaUpakus`haDanta VidradhiGalagan`d`aGan`d`amaalaaGranthiAlajeeCharma Nakhaantara RogaVidaarikaaVisphot`akaKakshaaRomaantikaaMasoorikaaBradhnaMootra VriddhiMedoja VriddhiBhagandaraS`hleepadaJaalaka Gardabha Grathita.

Saamaanya Chikitsaa –

Aabhyantara Upakrama

 • Siddha Yoga, Aahaara

Baahya Upakrama

 • Doshaanusaara S`hodhana
 • Vamana, Virechana
 • Aasthaapana Basti
 • Sthaanika Upanaaha
 • Raktamokshan`a

Treatment guidelines

Aamaja S`hotha Chikitsaa –
Langhana à Paachana Upakrama
Doshaja S`hotha S`hodhana Chikitsaa
S`hiorogata S`hotha – S`hirovirechana
Adhah S`hareeragata S`hotha – Virechana
Urdhva S`hareeragata S`hotha – Vamana
Snehanajanya S`hotha – Rookshan`a Chikitsaa
Rooksha Aahara Vihaarajanya S`hotha – Snehana Chikitsaa
Vaataja S`hotha 
Snehana, Svedana
Pradeha, Parisheka
Vaataja S`hotha Avasthaa Vibandha – Nirooha Basti
Aamas`haya Samuttha S`hotha – Vamana Chikitsaa
Pakvaas`haya Samuttha S`hotha – Virechana Chikitsaa
Varchasthaana Samuttha S`hotha – Basti Chikitsaa

Vis`hesha Chikitsaa:

Kaphaja S`hotha Chikitsaa

 • Aabhyantara Upakrama
  Kaphaghna Yoga
 • Baahya Upakrama
  Lepa, Pradeha
  Parisheka

Vaataja S`hotha Chikitsaa

 • Aabhyantara Upakrama
  Vaataghna Yoga- Siddha Sneha, Aahaara
 • Baahya Upakrama
  Lepa

Pittaja S`hotha Chikitsaa

 • Aabhyantara Upakrama
  Siddha Ghrita
 • Baahya Upakrama
  Taila Mardana
  Siddha Jala Snaana
  Lepa, Pradeha

Kshataja S`hotha Chikitsaa

 • Raktamokshan`a
 • S`heeta Upakrama
 • Lepa, Parisheka
 • Ghrita Sevana

Saanipaataja S`hotha Chikitsaa

 • Aabhyantara Upakrama
 • Siddha Ghrita

Vishajanya S`hotha Chikitsaa-
Vishanaashaka Upakrama – Refer to Visha Roga.

S`hira S`hotha Chikitsaa-

 • S`hira S`hothaAabhyantara
  Langhana
  Pragharshan`a
  Kavala
 • S`hira S`hothaBaahya
  Snehana, Svedana
  Virechana
  S`hirovirechana
  Dhoomapaana

Gan`d`amaala S`hotha Chikitsaa –

 • Gan`d`maala S`hotha(Aabhyantara)
  Langhana
  Pragharshan`a
  Kavala
 • Gan`d`maala S`hotha(Baahya)
  Snehana, Svedana
  Virechana
  S`hirovirechana
  Dhoomapaana

S`haalooka S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

Upajihvikaa S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

Adhijihvikaa S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

Upakus`ha S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

Danta Vidradhi S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

Galagan`d`a S`hotha Chikitsaa- Refer to Galagan`d`a Chikitsaa

Granthi S`hotha Chikitsaa- Refer to Granthi Chikitsaa.

Alajee S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

Vidaarikaa S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

Visphot`aka S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

Kakshaa S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

Romaantikaa S`hotha Chikitsaa- Similar Chikitsaa like Visarpa and Kushtha should be followed.

Masoorikaa S`hotha Chikitsaa- Similar Chikitsaa like Visarpa and Kushtha should be followed.

Mootra Vriddhi S`hotha Chikitsaa- Refer to Vriddhi Chikitsaa.

Medoja Vriddhi S`hotha Chikitsaa- Refer to Vriddhi Chikitsaa.

Bhagandara S`hotha Chikitsaa- Refer to Bhagandara Chikitsaa

S`hleepada S`hotha Chikitsaa- Refer to S`leepada Chikitsaa

Jaalaka Gardabha S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

Bradhna Chikitsaa-

 • Abhyanga
 • Virechana
 • Nirooha Basti
 • Lepa à Pakva Avasthaa
 • Vran`akarma

Special Precautions

Pariharet (Parihaaran`eeya /Varjaneeya)
Following should be avoided by the person suffering with S`hotha

 1. Divaasvaapa
 2. Maithuna

Pathyaapathya

Pathya-

 • Rasa – Kat`u, Tikta
 • Gun`a Karma Deepana
 • Dhaanya – Jeern`a Shasht`eeka S`haalee, Yava
 • S`haaka – Nishpaava, Kat`hillaka,Rakta S`higru,Las`hoona, Kaaravellaka, Moolaka, Pat`ola, Aamalakee, Vetaagra, Sauvarchala, Chitraka, Nimba, Naravela, Vrintaaka, Kut`akee, Haridraa, Hareetakee, Bhallataka, Guggula, Grinjana, Vaayasee, Vetra
 • S`himbee – Mudga, Kulattha
 • Maamsa – Godhaa Maamsarasa, S`hallaka Maamsarasa, Kukkut`a Maamsarasa, S`hringee Maamsarasa, Maamsarasaand Pippalee
 • Dugdha – Godugdha, Usht`ra Dugdha, Takra, Jeern`a Ghrita,
 • Drava – Arisht`a, Madya, Aasava, Eran`d`a Taila, Go Mootra, Ajaa Mootra, Maahisha Mootra, Ushn`odaka, S`hunt`hee Siddha Jala
 • Kritaanna – Kulattha Yoosha, Mudga Yoosha, Tan`d`ulodaka, Yava and Godhooma Janita Padaartha
 • Other – Pippalee,Panchakola, Jeeraka, Trikat`u, Maanakanda, Madhu, Kastooree, S`hilaajatu, virechana, Vamana, Langhana, Svedana, Lepa, Parisheka

Apathya-

 • Rasa – Amla, Lavan`a
 • Gun`a/Karma – Guru, Vidaahee, Vijjala
 • S`haaka – S`hushka S`haaka
 • S`himbee – Tila
 • Maamsa – Graamya Maamsa, Aanoopa MaamsaS`hushka Maamsa
 • Dugdha – Dugdha, Dadhi,
 • Sneha – Ghrita, Taila, Vasaa
 • Kritaanna – Kris`haraa, Bharjita Saktu, Paisht`ika Padaartha, Tilakrita Anna
 • Other – Lavan`a, Madhu, Gud`a Padaartha, Adhyas`hana, Maithuna, Divaasvaapa, Vasaa, Asaatmya,Samas`hana, Navadhaanya, Mrid Bhakshan`a, Madya

Search Anveshaka

Search Dravya, Kalpa, Aahaara, Vihaara, Chikitsaa Karma For

 • Adhikaara S`hotha
 • Indicated in Vyaadhi S`hotha
 • Rasa Kat`u, Tikta
 • Karma Deepana

Last updated on February 19th, 2021 at 11:34 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English