Skip to content

22. Vran`aasraava Vidnyaaneeya – Sootra – S”

सुश्रुतसंहिता ।

सूत्रस्थानम्‌ ।

द्वाविंशतितमोऽध्याय: ।

       अथातो व्रणास्रावविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥१॥

       यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥

       त्वङ्‌मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठमर्माणीत्यष्टौ व्रणवस्तूनि । अत्र सर्वव्रणसन्निवेश: ॥३॥

       तत्र, आद्यैकवस्तुसन्निवेशी त्वग्भेदी व्रण: सूपचर:, शेषा: स्वयमवदीर्यमाणा दुरुपचारा: ॥४॥

       तत्रायतश्चतुरस्रो वृत्तस्त्रिपुटकृ इति व्रणाकृतिसमास:, शेषास्तु विकृताकृतयो दुरुपक्रमा भवन्ति ॥५॥

      सर्व एव व्रणा: क्षिप्रं संरोहन्त्यात्मवतां सुभिषग्भिश्चोपक्रान्ता:, अनात्मवतामज्ञैश्चोपक्रान्ता: प्रदुष्यन्ति, प्रवृद्धत्वाद्दोषाणाम्‌ ॥६॥

       तत्रातिसंवृतोऽतिविवृतोऽतिकठिनोऽतिमृदुरुत्सन्नोऽवसन्नोऽतिशीतोऽत्युष्ण: कृष्णरक्तपीतशुक्लादीनां वर्णानामन्यतमवर्णो भैरव: पूतिपूयमांससिरास्नायुप्रभृतिभि: पूर्ण: पूतिपूयास्राव्युन्मार्ग्युत्सङ्ग्यमनोज्ञदर्शनगन्धोऽत्यर्थं वेदनावान्‌ दाहपाकरागकण्डूशोफ- पिडकोपद्रुतोऽत्यर्थं दुष्टशोणितास्रावी दीर्घकालानुबन्धी चेति दुष्टव्रणलिङ्गानि । तस्य दोषोच्छ्रायेण षट्‌त्वं विभज्य यथास्वं प्रतीकारे प्रयतेत ॥७॥

       अत ऊर्ध्वं सर्वस्रावान्‌ वक्ष्याम: – तत्र घृष्टासु छिन्नासु वा त्वक्षु स्फोटे भिन्ने विदारिते वा सलिलप्रकाशो भवत्यास्राव: किंचिद्विस्र: पीतावभासश्च, मांसगत: सर्पि:प्रकाश: सान्द्र: श्वेत: पिच्छिलश्च, सिरागत: सद्यश्छिन्नासु सिरासु रक्तातिप्रवृत्ति: पक्वासु च तोयनाडीभिरिव तोयागमनं पूयस्य, आस्रावश्चात्र तनुर्विच्छिन्न: पिच्छिलोऽवलम्बी श्यावोऽवश्यायप्रतिमश्च, स्नायुगत: स्निग्धो घन: सिंघाणकप्रतिम: सरक्तश्च, अस्थिगतोऽस्थन्यभिहते स्फुटिते भिन्ने दोषावदारिते वा दोषभक्षितत्वादस्थि नि:सारं शुक्तिधौतमिवाभाति, आस्रावश्चात्र मज्जमिश्र: सरुधिर: स्निग्धश्च, संधिगत: पीड्यमानो न प्रवर्तते, आकुञ्चनप्रसारणोन्नमनविनमनप्रधावनोत्कासनप्रवाहणैश्च स्रवति, आस्रावश्चात्र पिच्छिलोऽवलम्बी सरुधिरोन्मथितश्च, कोष्ठगतोऽसृङ्‌मूत्रपुरीषपूयोदकानि स्रवति, मर्मगतस्त्वगादिष्ववरुद्धत्वान्नोच्यते । तत्र त्वगादिगतानामास्रावाणां यथाक्रमं पारुष्यश्यावावश्यायदधिमस्तुक्षारोदकमांसधावनपुलाकोदकसन्निभत्वानि मारुताद्भवन्ति, पित्ताद्नोमेदकगोमूत्रभस्मशङ्ख- कषायोदकमाध्वीकतैलसन्निभत्वानि, पित्तवद्रक्तादतिविस्रत्वं च, कफान्नवनीतकासीसमज्जपिष्टतिलनालिकेरोदक- वराहवसासन्निभत्वानि, सन्निपातान्नालिकेरोदकैर्वारुकरसकाञ्जिकप्रसादारुकोदकप्रियङ्गुफलयकृन्मुद्नयूषसवर्णत्वानीति ॥८॥

श्लोकौ चात्र भवत: –

       पक्वाशयादसाध्यस्तु पुलाकोदकसन्निभ: ॥

       क्षारोदकनिभ: स्रावो वर्ज्यो रक्ताशयात्स्रवन्‌ ॥९॥

       आमाशयात्‌ कलायाम्भोनिभश्च त्रिकसन्धिज: ॥

       स्रावानेतान्‌ परीक्ष्यादौ तत: कर्माचरेद्भिषक्‌ ॥१०॥

       अत ऊर्ध्वं सर्वव्रणवेदना वक्ष्याम: – तोदनभेदनताडनच्छेदनायामनमन्थनविक्षेपणचुमुचुमायननिर्दहनावभनञ्जन- स्फोटनविदारणोत्पाटनकम्पनविविधशूलविश्लेषणविकिरणस्तम्भनपूरणस्वप्नाकुञ्चाना्ङ्कुशिका: संभवन्ति, अनिमित्तविविधवेदना- प्रादुर्भावो वा मुहुर्मुहुर्यत्रागच्छन्ति वेदनाविशेषास्तं वातिकमिति विद्यात्‌, ओषचोपरिदाहधूमायनानि यत्र गात्रमङ्गारावकीर्णमिव पच्यते यत्र चोष्माभिवृद्धि: क्षते क्षारावसिक्तवच्च वेदना विशेषास्तं पैत्तिकमिति विद्यात्‌, पित्तवद्रक्तसमुत्थं जानीयात्‌, कण्डूर्गुरुत्वं सुप्तत्वमुपदेहोऽल्पवदेनत्वं स्तम्भ: शैत्यं च यत्र तं श्लैष्मिकमिति विद्यात्‌ यत्र सर्वासां वेदनानामुत्पत्तिस्तं सान्निपातिकमिति विद्यात्‌ ॥११॥

       अत ऊर्ध्वं व्रणवर्णान्‌ वक्ष्याम: – भस्मकपोतास्थिवर्ण: परुषोऽरुण: कृष्ण इति मारुतजस्य, नील: पीतो हरित: श्याव: कृष्णो रक्त: पिङ्गल: कपिल इति रक्तपित्तसमुत्थयो:, श्वेत, स्निग्ध: पाण्डुरिति श्लेष्मजस्य, सर्ववर्णोपेत: सान्निपातिक इति ॥१२॥

भवति चात्र –

       न केवलं व्रणेषूक्तो वेदनावर्णसंग्रह: ॥

       सर्वशोफविकारेषु व्रणवल्लक्षयेद्भिषक्‌ ॥१३॥

       इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने व्रणास्रावविज्ञानीयो नाम द्वाविंशतितमोऽध्याय: ॥२२॥

Last updated on May 24th, 2021 at 06:44 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English