Skip to content

14. S`hookadosha Nidaana – Nidaana – S”

सुश्रुतसंहिता ।

अथ निदानस्थानम्‌

चतुर्दशोऽध्याये: ।

अथातः शूकदोषनिदानं व्याख्यास्यामः ||१||

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ||२||

लिङ्गवृद्धिमिच्छतामक्रमप्रवृत्तानां शूकदोषनिमित्ता दश चाष्टौ च व्याधयो जायन्ते |

तद्यथा सर्षपिका, अष्ठीलिका, ग्रथितं, कुम्भीका, अलजी, मृदितं, सम्मूढपिडका, अवमन्थः, पुष्करिका, स्पर्शहानिः, उत्तमा, शतपोनकः, त्वक्पाकः, शोणितार्बुदं, मांसार्बुदं, मांसपाकः, विद्रधिः, तिलकालकश्चेति ||३||

गौरसर्षपतुल्या तु शूकदुर्भग्नहेतुका |

पिडका कफरक्ताभ्यां ज्ञेया सर्षपिका बुधैः ||४||

कठिना विषमैरन्तैर्मारुतस्य प्रकोपतः |

शूकैस्तु विषसम्भुग्नैः पिडकाऽष्ठीलिका भवेत् ||५||

शूकैर्यत् पूरितं शश्वद्ग्रथितं तत् कफोत्थितम् |

कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽशुभा ||६||

अलजीलक्षणैर्युक्तामलजीं च वितर्कयेत् |

मृदितं पीडितं यत्तु संरब्धं वायुकोपतः ||७||

पाणिभ्यां भृशसम्मूढे सम्मूढपिडका भवेत् |

दीर्घा बह्व्यश्च पिडका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः ||८||

सोऽवमन्थः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहर्षकृत् |

पित्तशोणितसम्भूता पिडका पिडकाचिता ||९||

पद्मपुष्करसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा |

जनयेत् स्पर्शहानिं तु शोणितं शूकदूषितम् ||१०||

मुद्गमाषोपमा रक्ता पिडका रक्तपित्तजा |

उत्तमैषा तु विज्ञेया शूकाजीर्णनिमित्तजा ||११||

छिद्रैरणुमुखैर्वस्तु चितं यस्य समन्ततः |

वातशोणितजो व्याधिर्विज्ञेयः शतपोनकः ||१२||

पित्तरक्तकृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वरदाहवान् |

कृष्णौः स्फोटैः सरक्तैश्च पिडकाभिश्च पीडितम् |

यस्य वस्तु रुजश्चोग्रा ज्ञेयं तच्छोणितार्बुदम् ||१३||

मांसदोषेण जानीयादर्बुदं मांससम्भवम् |

शीर्यन्ते यस्य मांसानि यत्र सर्वाश्च वेदनाः ||१४||

विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक् |

विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमभिनिर्दिशेत् ||१५||

कृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि च |

पातितानि पचन्त्याशु मेढ्रं निरवशेषतः ||१६||

कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः |

सन्निपातसमुत्थानं तं विद्यात्तिलकालकम् ||१७||

तत्र मांसार्बुदं यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः |

विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ||१८||

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने शूकदोषनिदानं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ||१४||

Last updated on May 31st, 2021 at 05:41 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English