Skip to content

S`hodhana

ब्रह्मदक्षाश्विरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्कानिलानलाः ।

ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसङ्घाा पान्तु वः ॥

रसायनमिवर्षीणाममराणामिवामृतम्‌ ।

सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥

ॐ नमो भगवते भैषज्यगुरवे वैडूर्यप्रभराजाय ।

तथागतायार्हते सम्यक्सम्बुद्धाय । तद्यथा ।

ॐ भैषज्ये भैषज्ये महाभैषज्ये समुते स्वाहा ॥

Last updated on February 9th, 2022 at 09:11 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English