Skip to content

27. Annapaanavidhi – Sootra – C”

चरकसंहिता

सूत्रस्थानम्‌ ।                                                                   

सप्तविंशोऽध्याय ।

       अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥१॥

       इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥२॥

       इष्टवर्णगन्धरसस्पर्शं विधिविहितमन्नपानं प्राणिनां प्राणिसंज्ञकानां प्राणमाचक्षते कुशला:, प्रत्यक्षफलदर्शनात्‌; तदिन्धना ह्यन्तरग्ने: स्थिति:; तत्‌ सत्वमूर्जयति तच्छरीरधातुव्यूहबलवर्णेन्द्रियप्रसादकरं यथोक्तमुपसेव्यमानं विपरीतमहिताय संपद्यते ॥३॥

       तस्माद्धिताहितावबोधनार्थमन्नपानविधिमखिलेनोपदेक्ष्यामोऽग्निवेश !। तत्‌ स्वभावादुदकं क्लेदयति, लवणं विष्यन्दयति, क्षार: पाचयति, मधु संदधाति, सर्पि: स्नेहयति, क्षीरं जीवयति, मांसं बृंहयति, रस: प्रीणयति, सुरा जर्जरीकरोति, शीधुरवधमति, द्राक्षासवो दीपयति, फाणितमाचिनोति, दधि शोफं जनयति, पिण्याकशाकं ग्लपयति, प्रभूतान्तर्मलो माषसूप:, दृष्टिशुक्रघ्न: क्षार:, प्राय: पित्तलमम्लमन्यत्र दाडिमामलकात्‌, प्राय: श्लेष्मलं मधुरमन्यत्र मधुन: पुराणाच्च शालिषष्टिकयवगोधूमात्‌, प्रायस्तिक्तं वातलमवृष्यं चान्यत्र वेत्राग्रामृतापटोलपत्रात्‌, प्राय: कटुकं वातलमवृष्यं चान्यत्र पिप्पलीविश्वभेषजात्‌ ॥४॥

       परमतो वर्गसंग्रहेणाहारद्रव्याण्यनुव्याख्यास्याम: ॥५॥

       शूकधान्यशमीधान्यमांसशाकफलाश्रयान्‌ ।

       वर्गान्‌ हरितमद्याम्बुगोरसेक्षुविकारिकान्‌ ॥६॥

       दश द्वौ चापरौ वर्गौ कृतान्नाहारयोगिनाम्‌ ।

       रसवीर्यविपाकैश्च प्रभावैश्च प्रचक्ष्महे ॥७॥

       अथ शूकधान्यवर्ग:–

       रक्तशालिर्महाशलि: कलम: शकुनाहृत: ।

       तूर्णको दीर्घशूकश्च गौर: पाण्डुकलाङ्गुलौ ॥८॥

       सुगन्धको लोहवाल: सारिवाख्य: प्रमोदक: ।

       पतङ्गस्तपनीयश्च ये चान्ये शालय: शुभा: ॥९॥

       शीता रसे विपाके च मधुराश्चाल्पमारुता: ।

       बद्धाल्पवर्चस: स्निग्धा बृंहणा: शुक्रमूत्रला: ॥१०॥

       रक्तशालिर्वरस्तेषां तृष्णाघ्नस्त्रिमलापह: ।

       महांस्तस्यानु कलमस्तस्याप्यनु तत: परे ॥११॥

       यवका हायना: पांसुवाप्यनैषधकादय: ।

       शालीनां शालय: कुर्वन्त्यनुकारं गुणागुणै: ॥१२॥

       शीत: स्निग्धोऽगुरु: स्वादुस्त्रिदोषघ्न: स्थिरात्मक: ।

       षष्टिक: प्रवरो गौर: कृष्णगौरस्ततोऽनु च ॥१३॥

       वरकोद्दालकौ चीनशारदोज्ज्वलदर्दुरा: ।

       गन्धना: कुरुविन्दाश्च षष्टिकाल्पान्तरा गुणै: ॥१४॥

       मधुरश्चाम्लपाकश्च व्रीहि: पित्तकरो गुरु: ।

       बहुमूत्रपुरीषोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटल: ॥१५॥

       सकोरदूष: श्यामाक: कषायमधुरो लघु: ।

       वातल: कफपित्तघ्न: शीत: संग्राहिशोषण: ॥१६

       हस्तिश्यामाकनीवारतोयपर्णीगवेधुका: ।

       प्रशातिकाम्भ:श्यामाकलौहित्याणुप्रियङ्गव: ॥१७॥

       मुकुन्दो झिण्टिगर्मूटी वरुका वरकास्तथा ।

       शिबिरोत्कटजूर्णाह्वा: श्यामाकसदृशा गुणै: ॥१८॥

       रूक्ष: शीतोऽगुरु: स्वादुर्बहुवातशकृद्यव: ।

       स्थैर्यकृत्‌ सकषायश्च बल्य: श्लेष्मविकारनुत्‌ ॥१९॥

       रूक्ष: कषायानुरसो मधुर: कफपित्तहा ।

       मेद:क्रिमिविषघ्नश्च बल्यो वेणुयवो मत: ॥२०॥

       सन्धानकृद्वातहरो गोधूम: स्वादुशीतल: ।

       जीवनो बृंहणो वृष्य: स्निग्ध: स्थैर्यकरो गुरु: ॥२१॥

       नान्दीमुखी मधूली च मधुरस्निग्धशीतले ।

       इत्ययं शूकधान्यानां पूर्वो वर्ग: समाप्यते ॥२२॥

       अथ शमीधान्यवर्ग:–

       कषायमधुरो रूक्ष: शीत: पाके कटुर्लघु: ।

       विशद: श्लेष्मपित्तघ्नो मुद्ग: सूप्योत्तमो मत: ॥२३॥

       वृष्य: परं वातहर: स्निग्धोष्णो मधुरो गुरु: ।

       बल्यो  बहुमल: पुंस्त्वं माष: शीघ्रं ददाति च ॥२४॥

       राजमाष: सरो रुच्य: कफशुक्राम्लपित्तनुत्‌ ।

       तत्स्वादुर्वातलो रूक्ष: कषायो विशदो गुरु: ॥२५॥

       उष्णा: कषाया: पाकेऽम्ला: कफशुक्रानिलापहा: ।

       कुलत्था ग्राहिण: कासहिक्काश्वासार्शसां हिता: ॥२६॥

       मधुरा मधुरा: पाके ग्राहिणो रूक्षशीतला: ।

       मकुष्ठका: प्रशस्यन्ते रक्तपित्तज्वरादिषु ॥२७॥

       चणकाश्च मसूराश्च खण्डिका: सहरेणव: ।

       लघव: शीतमधुरा: सकषाया विरूक्षणा: ॥२८॥

       पित्तश्लेष्मणि शस्यन्ते सूपेष्वालेपनेषु च ।

       तेषां मसूर: संग्राही कलायो वातल: परम्‌ ॥२९॥

       स्निग्धोष्णो मधुरस्तिक्त: कषाय: कटुकस्तिल: ।

       त्वच्य: केश्यश्च बल्यश्च वातघ्न: कफपित्तकृत्‌ ॥३०॥

       मधुरा: शीतला गुर्व्यो बलघ्न्यो  रूक्षणात्मिका: ।

       सस्नेहा बलिभिर्भोज्या विविधा: शिम्बिजातय: ॥३१॥

       शिम्बी रूक्षा कषाया च कोष्ठे वातप्रकोपिनी ।

       न च वृष्या न चक्षुष्या विष्टभ्य च विपच्यते ॥३२॥

       आढकी कफपित्तघ्नी वातला, कफवातनुत्‌ ।

       अवल्गुज: सैडगजो, निष्पावा वातपित्तला: ॥३३॥

       काकाण्डोमा(ला)त्मगुप्तानां माषवत्‌ फलमादिशेत्‌ ।

       द्वितीयोऽयं शमीधान्यवर्ग: प्रोक्तो महर्षिणा ॥३४॥    

       अथ मांसवर्ग:–

       गोखराश्वतरोष्ट्राश्वद्वीपिसिंहर्क्षवानरा: ।

       वृको व्याघ्रस्तरक्षुश्च बभ्रुमार्जारमूषिका: ॥३५॥

       लोपाको जम्बुक: श्येनो वान्तादश्चाषवायसौ ।

       शशघ्नी मधुहा भासो गृध्रोलूककुलिङ्गका: ॥३६॥

       धूमिका कुररश्चेति प्रसहा मृगपक्षिण: ।

       श्वेत: श्यामश्चित्रपृष्ठ: कालक: काकुलीमृग: ॥३७॥

       कूर्चिका चिल्लटो भेको गोधा शल्लकगण्डकौ ।

       कदली नकुल: श्वाविदिति भूमिशया: स्मृता: ॥३८॥

       सृमरश्चमर: खड्‌गो महिषो गवयो गज: ।

       न्यङ्कुर्वराहश्चानूपा मृगा: सर्वे रुरुस्तथा ॥३९॥

       कूर्म: कर्कटको मत्स्य: शिशुमारस्तिमिङ्गिल: ।

       शुक्तिशङ्खोद्रकुम्भीरचुलुकीमकरादय: ॥४०॥

       इति वारिशया: प्रोक्ता वक्ष्यन्ते वारिचारिण: ।

       हंस: क्रौञ्चो बलाका च बक: कारण्डव: प्लव: ॥४१॥

       शरारि: पुष्कराह्वा केशरी मणितुण्डक: ।

       मृणालकण्ठो मद्गुश्च कादम्ब: काकतुण्डक: ॥४२॥

       उत्क्रोश: पुण्डरीकाक्षो मेघरावोऽम्बुकुक्कुटी ।

       आरा नन्दीमुखी वाटी सुमुखा: सहचारिण: ॥४३॥

       रोहिणी कामकाली च सारसो रक्तशीर्षक: ।

       चक्रवाकस्तथाऽन्ये च खगा: सन्त्यम्बुचारिण: ॥४४॥

       पृषत: शरभो राम: श्वदंष्ट्रो मृगमातृका ।

       शशोरणौ कुरङ्गश्च गोकर्ण: कोट्टकारक: ॥४५॥

       चारुष्को हरिणैणौ च शम्बर: कालपुच्छक: ।

       ऋष्यश्च वरपोतश्च विज्ञेया जाङ्गला मृगा: ॥४६॥

       लावो वर्तीरकश्चैव वार्तीक: सकपिञ्जल: ।

       चकोरश्चोपचक्रश्च कुक्कुभो रक्तवर्त्मक: ॥४७॥

       लावाद्या विष्किरास्त्वेते वक्ष्यन्ते वर्तकादय: ।

       वर्तको वर्तिका चैव बर्ही तित्तिरिकुक्कुटौ ॥४८॥

       कङ्कशारपदेन्द्राभगोनर्दगिरिवर्तका: ।

       क्रकरोऽवकरश्चैव वारडश्चेति विष्किरा: ॥४९॥

       शतपत्रो भृङ्गराज: कोयष्टिर्जीवजीवक: ।

       कैरात: कोकिलोऽत्यूहो गोपापुत्र: प्रियात्मज: ॥५०॥

       लट्टा लट्ट(टू)षको बभ्रुर्वटहा डिण्डिमानक: ।

       जटी दुन्दुभिपाक्कारलोहपृष्ठकुलिङ्गका: ॥५१॥

       कपोतशुकशारङ्गाश्चिरटीकङ्कुयष्टिका: ।

       सारिका कलविङ्कश्च चटकोऽङ्गारचूडक: ॥५२॥

       पारावत: पाण्ड(न)विक इत्युक्ता: प्रतुदा द्विजा: ।

       प्रसह्य भक्षयन्तीति प्रसहास्तेन संज्ञिता: ॥५३॥

       भूशया बिलवासित्वादानूपानूपसंश्रयात्‌ ।

       जले निवासाज्जलजा जलेचर्याज्जलेचरा: ॥५४॥

       स्थलजा जाङ्गला: प्रोक्ता मृगा जाङ्गलचारिण: ।

       विकीर्य विष्किराश्चेति प्रतुद्य प्रतुदा: स्मृता: ॥५५॥

       योनिरष्टविधा त्वेषा मांसानां परिकीर्तिता ।

       प्रसहा भूशयानूपवारिजा वारिचारिण: ॥५६॥

       गुरूष्णस्निग्धमधुरा बलोपचयवर्धना: ।

       वृष्या: परं वातहरा: कफपित्तविवर्धना: ॥५७॥

       हिता व्यायामनित्येभ्यो नरा दीप्ताग्नयश्च ये ।

       प्रसहानां विशेषेण मांसं मांसाशिनां भिषक्‌ ॥५८॥

       जीर्णार्शोग्रहणीदोषशोषार्तानां प्रयोजयेत्‌ ।

       लावाद्यो वैष्किरो वर्ग: प्रतुदा जाङ्गला मृगा: ॥५९॥

       लघव: शीतमधुरा: सकषाया हिता नृणाम्‌ ।

       पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे ॥६०॥

       विष्किरा वर्तकाद्यास्तु प्रसहाल्पान्तरा गुणै: ।

       नातिशीतगुरुस्निग्धं मांसमाजमदोषलम्‌ ॥६१॥

       शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि बृंहणम्‌ ।

       मांसं मधुरशीतत्वाद्गुरु बृंहणमाविकम्‌ ॥६२॥

       योनावजाविके मिश्रगोचरत्वादनिश्चिते ।

       सामान्येनोपदिष्टानां मांसानां स्वगुणै: पृथक्‌ ॥६३॥

       केषांचिद्गुणवैशेष्याद्विशेष उपदेक्ष्यते ।

       दर्शनश्रोत्रमेधाग्निवयोवर्णस्वरायुषाम्‌ ॥६४॥

       बर्ही हिततमो बल्यो वातघ्नो मांसशुक्रल: ।

       गुरूष्णस्निग्धमधुरा: स्वरवर्णबलप्रदा: ॥६५॥

       बृंहणा: शुक्रलाश्चोक्ता हंसा मारुतनाशना: ।

       स्निग्धाश्चोष्णाश्च वृष्याश्च बृंहणा: स्वरबोधना: ॥६६॥

       बल्या: परं वातहरा: स्वेदनाश्चरणायुधा: ।

       गुरूष्णो मधुरो नातिधन्वानूपनिषेवणात्‌ ॥६७॥

       तित्तिरि: संजयेच्छीघ्रं त्रीन्‌ दोषाननिलोल्बणान्‌ ।

       पित्तश्लेष्मविकारेषु सरक्तेषु कपिञ्जला: ॥६८॥

       मन्दवातेषु शस्यन्ते शैत्यमाधुर्यलाघवात्‌ ।

       लावा: कषायमधुरा लघवोऽग्निविवर्धना: ॥६९॥

       सन्निपातप्रशमना: कटुकाश्च विपाकत: ।

       गोधा विपाके मधुरा कषायकटुका रसे ॥७०॥

       वातपित्तप्रशमनी बृंहणी बलवर्धनी ।

       शल्लको मधुराम्लश्च विपाके कटुक: स्मृत: ॥७१॥

       वातपित्तकफघ्नश्च कासश्वासहरस्तथा ।

       कषायविशदा: शीता रक्तपित्तनिबर्हणा: ॥७२॥

       विपाके मधुराश्चैव कपोता गृहवासिन: ।

       तेभ्यो लघुतरा: किंचित्‌ कपोता वनवासिन: ॥७३॥

       शीता: संग्राहिणश्चैव स्वल्पमूत्रकराश्च ते ।

       शुकमांसं कषायाम्लं विपाके रूक्षशीतलम्‌ ॥७४॥

       शोषकासक्षयहितं संग्राहि लघु दीपनम्‌ ।

       चटका मधुरा: स्निग्धा बलशुक्रविवर्धना: ॥७५॥

       सन्निपातप्रशमना: शमना मारुतस्य च ।

       कषायो विशदो रूक्ष: शीत: पाके कटुर्लघु: ॥७६॥

       शश: स्वादु: प्रशस्तश्च संनिपातेऽनिलावरे ।

       मधुरा मधुरा: पाके त्रिदोषशमना: शिवा: ॥७७।

       लघवो बद्धविण्मूत्रा शीताश्चैणा: प्रकीर्तिता: ।

       स्नेहनं बृंहणं वृष्यं श्रमघ्नमनिलापहम्‌ ॥७८॥

       वराहपिशितं बल्यं रोचनं स्वेदनं गुरु ।

       गव्यं केवलवातेषु पीनसे विषमज्वरे ॥७९॥

       शुष्ककासश्रमात्यग्निमांसक्षयहितं च तत्‌ ।

       स्निग्धोष्णं मधुरं वृष्यं माहिषं गुरु तर्पणम्‌ ॥८०॥

       दाढर्यं बृहत्त्वमुत्साहं स्वप्नं च जनयत्यपि ।

       गुरूष्णा मधुरा बल्या बृंहणा: पवनापहा: ॥८१॥

       मत्स्या: स्निग्धाश्च वृष्याश्च बहुदोषा: प्रकीर्तिता: ।

       शैवालशष्पभोजित्वात्स्वप्नस्य च विवर्जनात्‌ ॥८२॥

       रोहितो दीपनीयश्च लघुपाको महाबल: ।

       वर्ण्यो वातहरो वृष्यश्चक्षुष्यो बलवर्धन: ॥८३॥

       मेधास्मृतिकर: पथ्य: शोषघ्न: कूर्म उच्यते ।

       खङ्गमांसमभिष्यन्दि बलकृन्मधुरं स्मृतम्‌ ॥८४॥

       स्नेहनं बृंहणं वर्ण्यं श्रमघ्नमनिलापहम्‌ ।

       धार्तराष्ट्रचकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि ॥८५॥

       चटकानां च यानि स्युरण्डानि च हितानि च ।

       क्षीणरेत:सु कासेषु हृद्रोगेषु क्षतेषु च ॥८६॥

       मधुराण्यविदाहीनि सद्योबलकराणि च ।

       शरीरबृंहणे नान्यत्‌ खाद्यं मांसाद्विशिष्यते ॥८७॥

       इति वर्गस्तृतीयोऽयं मांसानां परिकीर्तित: ।

       अथ शाकवर्ग: –

       पाठाशुषाशटीशाकं वास्तुकं सुनिषण्णकम्‌ ॥८८॥

       विद्याद्‌ग्राहि त्रिदोषघ्नं  भिन्नवर्चस्तु वास्तुकम्‌ ।

       त्रिदोषशमनी वृष्या काकमाची रसायनी ॥८९॥

       नात्युष्णशीतवीर्या च भेदिनी कुष्ठनाशिनी ।

       राजक्षवकशाकं तु त्रिदोषशमनं लघु ॥९०॥   

       ग्राहि शस्तं विशेषेण ग्रहण्यर्शोविकारिणाम्‌ ।

       कालशाकं तु कटुकं दीपनं गरशोफजित्‌ ॥९१॥

       लघूष्णं वातलं रूक्षं कालायं शाकमुच्यते ।

       दीपनी चोष्णवीर्या च ग्राहिणी कफमारुते ॥९२॥

       प्रशस्यतेऽम्लचाङ्गेरी ग्रहण्यर्शोहिता च सा ।

       मधुरा मधुरा पाके भेदिनी श्लेष्मवर्धनी ॥९३॥

       वृष्या स्निग्धा च शीता च मदघ्नी चाप्युपोदिका ।

       रूक्षो मदविषघ्नश्च प्रशस्तो रक्तपित्तिनाम्‌ ॥९४॥

       मधुरो मधुर: पाके शीतलस्तण्डुलीयक: ।

       मण्डूकपर्णी वेत्राग्रं कुचेला वनतिक्तकम्‌ ॥९५॥

       कर्कोटकावल्गुजकौ पटोलं शकुलादनी ।

       वृषपुष्पाणि शार्ङ्गेष्टा केम्बूकं सकठिल्लकम्‌ ॥९६॥

       नाडी कलायं गोजिह्वा वार्ताकं तिलपर्णिका ।

       कौलकं कार्कशं नैम्बं शाकं पार्पटकं च यत्‌ ॥९७॥

       कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते ।

       सर्वाणि सूप्यशाकानि फञ्जी चिल्ली कुतुम्बक: ॥९८॥

       आलुकानि च सर्वाणि सपत्राणि कुटिञ्जरम्‌ ।

       शणशाल्मलिपुष्पाणि कर्बुदार: सुवर्चला ॥९९॥

       निष्पाव: कोविदारश्च पत्तुरश्चुच्चुपर्णिका ।

       कुमारजीवो लोट्टाक: पालङ्कया मारिषस्तथा ॥१००॥

       कलम्बनालिकासूर्य: कुसुम्भवृकधूमकौ ।

       लक्ष्मणा च प्रपुन्नाडो नलिनीका कुठेरक: ॥१०१॥

       लोणिका यवशाकं च कुष्माण्डकमवल्गुजम्‌

       यातुक: शालकल्याणी त्रिपर्णी पीलुपर्णिका ॥१०२॥

       शाकं गुरु च रूक्षं प्रायो विष्टभ्य जीर्यति ।

       मधुरं शीतवीर्यं च पुरीषस्य च भेदनम्‌ ॥१०३॥

       स्विन्नं निष्पीडितरसं स्नेहाढ्यं तत्‌ प्रशस्यते ।

       शणस्य कोविदारस्य कर्बुदारस्य शाल्मले: ॥१०४॥

       पुष्पं ग्राहि प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषत: ।

       न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षपद्मादिपल्लवा: ॥१०५॥

       कषाया: स्तम्भना: शीता हिता: पित्तातिसारिणाम्‌ ।

       वायुं वत्सादनी हन्यात्‌ कफं गण्डीरचित्रकौ ॥१०६॥

       श्रेयसी बिल्वपर्णी च बिल्वपत्रं तु वातनुत्‌ ।

       भण्डी शतावरीशाकं बला जीवन्तिकं च यत्‌ ॥१०७॥

       पर्वण्या: पर्वपुष्प्याश्च वातपित्तहरं स्मृतम्‌ ।

       लघु भिन्नशकृत्तिक्तं लाङ्गलक्युरुबूकयो: १०८॥

       तिलवेतसशाकं च शाकं पञ्चाङ्गुलस्य च ।

       वातलं कटुतिक्ताम्लमधोमार्गप्रवर्तनम्‌ ॥१०९॥

       रूक्षाम्लमुष्णं कौसुम्भं कफघ्नं  पित्तवर्धनम्‌ ।

       त्रपुसैर्वारुकं स्वादु गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ ॥११०॥

       मुखप्रियं च रूक्षं च मूत्रलं त्रपुसं त्वति ।

       एर्वारुकं च संपक्वं दाहतृष्णाक्लमार्तिनुत्‌ ॥१११॥

       वर्चोभेदीन्यलाबूनि रूक्षशीतगुरूणि च ।

       चिर्भटैर्वारुके तद्वद्वर्चोभेदहिते तु ते ॥११२॥

       सक्षारं पक्वकूष्माण्डं मधुराम्लं तथा लघु ।

       सृष्टमूत्रपुरीषं च सर्वदोषनिबर्हणम्‌ ॥११३॥

       केलूटं च कदम्बं च नदीमाषकमैन्दुकम्‌ ।

       विशदं गुरु शीतं च समभिष्यन्दि चोच्यते ॥११४॥

       उत्पलानि कषायाणि रक्तपित्तहराणि च ।

       तथा तालप्रलम्बं स्यादुर:क्षतरुजापहम्‌ ॥११५॥

       खर्जूरं तालशस्यं च रक्तपित्तक्षयापहम्‌ ।

       तरूटबिसशालूकक्रौञ्चादनकशेरुकम्‌ ॥११६॥

       शृङ्गाटकाङ्कालोड्यं च गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ ।

       कुमुदोत्पलनालास्तु सपुष्पा: सफला: स्मृता: ॥११७॥

       शीता: स्वादुकषायास्तु कफमारुतकोपना: ।

       कषायमीषद्विष्टम्भि रक्तपित्तहरं स्मृतम्‌ ॥११८॥

       पौष्करं तु भवेद्बीजं मधुरं रसपाकयो: ।

       बल्य: शीतो गुरु: स्निग्धस्तर्पणो बृंहणात्मक: ॥११९॥

       वातपित्तहर: स्वादुर्वृष्यो मुञ्जातक: परम्‌ ।

       जीवनो बृंहणो वृष्य: कण्ठ्य: शस्तो रसायने ॥१२०॥

       विदारिकन्दो बल्यश्च मूत्रल: स्वादुशीतल: ।

       अम्लिकाया: स्मृत: कन्दो ग्रहण्यर्शोहितो लघु: ॥१२१॥

       नात्युष्ण: कफवातघ्नो ग्राही शस्तो मदात्यये ।

       त्रिदोषं बद्धविण्मूत्रं सार्षपं शाकमुच्यते ॥१२२॥

       (तद्वत्‌ स्याद्रक्तनालस्य रूक्षमम्लं विशेषत: ।)

       तद्वत्‌ पिण्डालुकं विद्यात्‌ कन्दत्वाच्च मुखप्रियम्‌ ।

       सर्पच्छत्रकवर्ज्यास्तु बह्व्योऽन्याश्छत्रजातय: ॥१२३॥

       शीता: पीनसकर्त्र्यश्च मधुरा गुर्व्य एव च ।

       चतुर्थ: शाकवर्गोऽयं पत्रकन्दफलाश्रय: ॥१२४॥

       अथ फलवर्ग:–

       तृष्णादाहज्वरश्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ ।

       वातपित्तमुदावर्तं स्वरभेदं मदात्ययम्‌ ॥१२५॥

       तिक्तास्यतामास्यशोषं कासं चाशु व्यपोहति ।

       मृद्वीका बृंहणी वृष्या मधुरा स्निग्धशीतला ॥१२६॥

       मधुरं बृंहणं वृष्यं खर्जूरं गुरु शीतलम्‌ ।

       क्षयेऽभिघाते दाहे च वातपित्ते च तद्धितम्‌ ॥१२७॥

       तर्पणं बृंहणं फल्गु गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ ।

       परूषकं मधूकं च वातपित्ते च शस्यते ॥१२८॥

       मधुरं बृंहणं बल्यमाम्रातं तर्पणं गुरु ।

       सस्नेहं श्लेष्मलं शीतं वृष्यं विष्टभ्य जीर्यति ॥१२९॥

       तालशस्यानि सिद्धानि नारिकेलफलानि च ।

       बृंहणस्निग्धशीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥१३०॥

       मधुराम्लकषायं च विष्टम्भि गुरु शीतलम्‌ ।

       पित्तश्लेष्मकरं भव्यं ग्राहि वक्त्रविशोधनम्‌ ॥१३१॥

       अम्लं परूषकं द्राक्षा बदराण्यारुकाणि च ।

       पित्तश्लेष्मप्रकोपीणि कर्कन्धुनिकुचान्यपि ॥१३२॥

       नात्युष्णं गुरु संपक्वं स्वादुप्रायं मुखप्रियम्‌ ।

       बृंहणं जीर्यति क्षिप्रं नातिदोषलमारुकम्‌ ॥१३३॥

       द्विविधं शीतमुष्णं च मधुरं चाम्लमेव च ।

       गुरु पारावतं ज्ञेयमरुच्यत्यग्निनाशनम्‌ ॥१३४॥

       भव्यादल्पान्तरगुणं काश्मर्यफलमुच्यते ।

       तथैवाल्पान्तरगुणं तूदमम्लं परूषकात्‌ ॥१३५॥

       कषायमधुरं टङ्कं वातलं गुरु शीतलम्‌ ।

       कपित्थमामं कण्ठघ्नं विषघ्नं ग्राहि वातलम्‌ ॥१३६॥

       मधुराम्लकषायत्वात्‌ सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ ।

       परिपक्वं च दोषघ्नं विषघ्नं ग्राहि गुर्वपि ॥१३७॥

       बिल्वं तु दुर्जरं पक्वं दोषलं पूतिमारुतम्‌ ।

       स्निग्धोष्णतीक्ष्णं तालं दीपनं कफवातजित्‌ ॥१३८॥

       रक्तपित्तकरं बालमापूर्णं पित्तवर्धनम्‌ ।

       पक्वमाम्रं जयेद्वायुं मांसशुक्रबलप्रदम्‌ ॥१३९॥

       कषायमधुरप्रायं गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ ।

       जाम्बवं कफपित्तघ्नं ग्राहि वातकरं परम्‌ ॥१४०॥

       बदरं मधुरं स्निग्धं भेदनं वातपित्तजित्‌ ।

       तच्छुष्कं कफवातघ्नं पित्ते न च विरुध्यते ॥१४१॥

       कषायमधुरं शीतं ग्राहि सिम्बि(ञ्चि)तिकाफलम्‌ ।

       गाङ्गेरुकी करीरं च बिम्बी तोदनधन्वनम्‌ ॥१४२॥

       मधुरं सकषायं च शीतं पित्तकफापहम्‌ ।

       संपक्वं पनसं मोचं राजादनफलानि च ॥१४३॥

       स्वादूनि सकषायाणि स्निग्धशीतगुरूणि च ।

       कषायविशदत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ ॥१४४॥

       अवदंशक्षमं हृद्यं वातलं लवलीफलम्‌ ।

       नीपं शताह्वकं पीलु तृणशून्यं विकङ्कतम्‌ ॥१४५॥

       प्राचीनामलकं चैव दोषघ्नं गरहारि च ।

       ऐङ्गुदं तिक्तमधुरं स्निग्धोष्णं कफवातजित्‌ ॥१४६॥

       तिन्दुकं कफपितघ्नं कषायं मधुरं लघु ।

       विद्यादामलके सर्वान्‌ रसांल्लवणवर्जितान्‌ ॥१४७॥

       रूक्षं स्वादु कषायाम्लं कफपित्तहरं परम्‌ ।

       रसासृङ्‌मांसमेदोजान्दोषान्‌ हन्ति बिभीतकम्‌ ॥१४८॥

       स्वरभेदकफोत्क्लेदपित्तरोगविनाशनम्‌ ।

       अम्लं कषायमधुरं वातघ्नं ग्राहि दीपनम्‌ ॥१४९॥

       स्निग्धोष्णं दाडिमं हृद्यं कफपित्ताविरोधि च ।

       रूक्षाम्लं दाडिमं यत्तु तत्‌ पित्तानिलकोपनम्‌ ॥१५०॥

       मधुरं पित्तनुत्तेषां पूर्वं दाडिममुत्तमम्‌ ।

       वृक्षाम्लं ग्राहि रूक्षोष्णं वातश्लेष्मणि शस्यते ॥१५१॥

       अम्लिकाया: फलं पक्वं तस्मादल्पान्तरं गुणै: ।

       गुणैस्तैरेव संयुक्तं भेदनं त्वम्लवेतसम्‌ ॥१५२॥

       शूलेऽरुचौ विबन्धे च मन्देऽग्नौ मद्यविप्लवे ।

       हिक्काश्वासे च कासे च वम्यां वर्चोगदेषु च ॥१५३॥

       वातश्लेष्मसमुत्थेषु सर्वेष्वेवोपदिश्यते ।

       केसरं मातुलुङ्गस्य लघु शेषमतोऽन्यथा ॥१५४॥

       रोचनो दीपनो हृद्य: सुगन्धिस्त्वग्विवर्जित: ।

       कर्चूर: कफवातघ्न: श्वासहिक्कार्शसां हित: ॥१५५॥

       मधुरं किंचिदम्लं च हृद्यं भक्तप्ररोचनम्‌ ।

       दुर्जरं वातशमनं नागरङ्गफलं गुरु ॥१५६॥

       वातामाभिषुकाक्षोटमुकूलकनिकोचका: ।

       गुरूष्णस्निग्धमधुरा: सोरुमाणा बलप्रदा: ॥१५७॥

       वातघ्ना बृंहणा वृष्या: कफपित्ताभिवर्धना: ।

       प्रियालमेषां सदृशं विद्यादौष्ण्यं विना गुणै: ॥१५८॥

       श्लेष्मलं मधुरं शीतं श्लेष्मातकफलं गुरु ।

      श्लेष्मलं गुरु विष्टम्भि चा्ङ्कोटफलमग्निजित्‌ ॥१५९॥

       गुरूष्णं मधुरं रूक्षं केशघ्नं च शमीफलम्‌ ।

       विष्टम्भयति कारञ्जं वातश्लेष्माविरोधि च ॥१६०॥

       आम्रातकं दन्तशठमम्लं सकरमर्दकम्‌ ।

       रक्तपित्तकरं विद्यादैरावतकमेव च ॥१६१॥

       वातघ्नं दीपनं चैव वार्ताकं कटु तिक्तकम्‌ ।

       वातलं कफपित्तघ्नं विद्यात्‌ पर्पटकीफलम्‌ ॥१६२॥

       पित्तश्लेष्मघ्नंमम्लं च वातलं चाक्षिकीफलम्‌ ।

       मधुराण्यम्लपाकीनि पित्तश्लेष्महराणि च ॥१६३॥

       अश्वथोदुम्बरप्लक्षन्यग्रोधानां फलानि च ।

       कषायमधुराम्लानि वातलानि गुरूणि च ॥१६४॥

       भल्लातकास्थ्यग्निसमं तन्मांसं स्वादु शीतलम्‌ ।

       पञ्चम: फलवर्गोऽयमुक्त: प्रायोपयोगिक: ॥१६५॥

       अथ हरितवर्ग:–

       रोचनं दीपनं वृष्यमार्द्रकं विश्वभेषजम्‌ ।

       वातश्लेष्मविबन्धेषु रसस्तस्योपदिश्यते ॥१६६॥

       रोचनो दीपनस्तीक्ष्ण: सुगन्धिर्मुखशोधन: ।

       जम्बीर: कफवातघ्न: क्रिमिघ्नो भक्तपाचन: ॥१६७॥

       बालं दोषहरं, वृद्धं त्रिदोषं, मारुतापहम्‌ ।

       स्निग्धसिद्धं, विशुष्कं तु मूलकं कफवातजित्‌ ॥१६८॥

       हिक्काकासविषश्वासपार्श्वशूलविनाशन: ।

       पित्तकृत्‌ कफवातघ्न: सुरस: पूतिगन्धहा ॥१६९॥

       यवानी चार्जकश्चैव शिग्रुशालेयमृष्टकम्‌ ।

       हृद्यान्यास्वादनीयानि पित्तमुत्क्लेशयन्ति च ॥१७०॥

       गण्डीरो जलपिप्पल्यस्तुम्बरु: शृङ्गवेरिका ।

       तीक्ष्णोष्णकटुरूक्षाणि कफवातहराणि च ॥१७१॥

       पुंस्त्वघ्न: कटुरूक्षोष्णो भूस्तृ वक्रशोधन: ।

       खराह्वा कफवातघ्नी बस्तिरोगरुजापहा ॥१७२॥

       धान्यकं चाजगन्धा च सुमुखश्चेति रोचना: ।

       सुगन्धा नातिकटुका दोषानुत्क्लेशयन्ति च ॥१७३॥

       ग्राही गृञ्जनकस्तीक्ष्णो वातश्लेष्मार्शसां हित: ।

       स्वेदनेऽभ्यवहारे च योजयेत्तमपित्तिनाम्‌ ॥१७४॥

       श्लेष्मलो मारुतघ्नश्च पलाण्डुर्न च पित्तनुत्‌ ।

       आहारयोगी बल्यश्च गुरुर्वृष्योऽथ रोचन: ॥१७५॥

       क्रिमिकुष्ठकिलासघ्नो वातघ्नो गुल्मनाशन: ।

       स्निग्धश्चोष्णश्च वृष्यश्च लशुन: कटुको गुरु: ॥१७६॥

       शुष्काणि कफवातघ्नान्येतान्येषां फलानि च ।

       हरितानामयं चैष षष्ठो वर्ग: समाप्यते ॥१७७॥

       अथ मद्यवर्ग:–

       प्रकृत्या मद्यमम्लोष्णमम्लं चोक्तं विपाकत: ।

       सर्वं सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेक्ष्यते ॥१७८॥

       कृशानां सक्तमूत्राणां ग्रहण्यर्शोविकारिणाम्‌ ।

       सुरा प्रशस्ता वातघ्नी स्तन्यरक्तक्षयेषु च ॥१७९॥

       हिक्काश्वासप्रतिश्यायकासवर्चोग्रहारुचौ ।

       वम्यानाहविबन्धेषु वातघ्नी मदिरा हित: ॥१८०॥

       शूलप्रवाहिकाटोपकफवातार्शसां हित: ।

       जगलो ग्राहिरूक्षोष्ण: शोफघ्नो भक्तपाचन: ॥१८१॥

       शोषार्शोग्रहणीदोषपाण्डुरोगारुचिज्वरान्‌ ।

       हन्त्यरिष्ट: कफकृतान्‌ रोगान्रोचनदीपन: ॥१८२॥

       मुखप्रिय: सुखमद: सुगन्धिर्बस्तिरोगनुत्‌ ।

       जरणीय: परिणतो हृद्यो वर्ण्यश्च शार्कर: ॥१८३॥

       रोचनो दीपनो हृद्य: शोषशोफार्शसां हित:

       स्नेहश्लेष्मविकारघ्नो वर्ण्य: पक्वरसो मत: ॥१८४॥

       जरणीयो विबन्धघ्न: स्वरवर्णविशोधन: ।

       लेखन: शीतरसिको हित: शोफोदरार्शसाम्‌ ॥१८५॥

       सृष्टभिन्नशकृद्वातो गौडस्तर्पणदीपन: ।

       पाण्डुरोगव्रणहिता दीपनी चाक्षिकी मता ॥१८६॥

       सुरासवस्तीव्रमदो वातघ्नो वदनप्रिय: ।

       छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मैरेयो मधुरो गुरु: ॥१८७॥

       धातक्याऽभिषुतो हृद्यो रूक्षो रोचनदीपन: ।

       माध्वीकवन्न चात्युष्णो मृद्वीकेक्षुरसासव: ॥१८८॥

       रोचनं दीपनं हृद्यं बल्यं पित्ताविरोधि च

       विबन्धघ्नं कफघ्नं च मधु लघ्वल्पमारुतम्‌ ॥१८९॥

       सुरा समण्डा रूक्षोष्णा यवानां वातपित्तला ।

       गुर्वी जीर्यति विष्टभ्य श्लेष्मला तु मधूलिका ॥१९०॥

       दीपनं जरणीयं च हृत्पाण्डुक्रिमिरोगनुत्‌ ।

       ग्रहण्यर्शोहितं भेदि सौवीरकतुषोदकम्‌ ॥१९१॥

       दाहज्वरापहं स्पर्शात्‌ पानाद्वातकफापहम्‌ ।

       विबन्धघ्नमवस्रंसि दीपनं चाम्लकाञ्जिकम्‌ ॥१९२॥

       प्रायशोऽभिनवं मद्यं गुरुदोषसमीरणम्‌ ।

       स्रोतसां शोधनं जीर्णं दीपनं लघु रोचनम्‌ ॥१९३॥

       हर्षणं प्रीणनं मद्यं भयशोकश्रमापहम्‌ ।

       प्रागल्भ्यवीर्यप्रतिभातुष्टिपुष्टिबलप्रदम्‌ ॥१९४॥

       सात्त्विकैर्विधिवद्युक्त्या पीतं स्यादमृतं यथा

       वर्गोऽयं सप्तमो मद्यमधिकृत्य प्रकीर्तित: ॥१९५॥

       अथ जलवर्ग:–

       जलमेकविधं सर्वं पतत्यैन्द्रं नभस्तलात्‌ ।

       तत्‌ पतत्‌ पतितं चैव देशकालावपेक्षते ॥१९६॥

       खात्‌ पतत्‌ सोमवाय्वर्कै: स्पृष्टं कालानुवर्तिभि: ।

       शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैर्यथासन्नं महीगुणै: ॥१९७॥

       शीतं शुचि शिवं मृष्टं विमलं लघु षड्‌गुणम्‌ ।

       प्रकृत्या दिव्यमुदकं, भ्रष्टं पात्रमपेक्षते ॥१९८॥

       श्वेते कषायं भवति पाण्डरे स्यात्तु तिक्तकम्‌ ।

       कपिले क्षारसंसृष्टमूषरे लवणान्वितम्‌ ॥१९९॥

       कटु पर्वतविस्तारे मधुरं कृष्णमृत्तिके ।

       एतत्‌ षाड्‌गुण्यमाख्यातं महीस्थस्य जलस्य हि ॥

       तथाऽव्यक्तरसं विद्यादैन्द्रं कारं हिमं च यत्‌ ॥२००॥

       यदन्तरीक्षात्‌ पततीन्द्रसृष्टं चोक्तैश्च पात्रै: परिगृह्यतेऽम्भ: ।

       तदैन्द्रमित्येव वदन्ति धीरा नरेन्द्रपेयं सलिलं प्रधानम्‌ ॥२०१॥  

       ईषत्कषायमधुरं सुसूक्ष्मं विशदं लघु ।

       अरूक्षमनभिष्यन्दि सर्वं पानीयमुत्तमम्‌ ॥२०२॥

       गुर्वभिष्यन्दि पानीयं वार्षिकं मधुरं नवम्‌ ।

       तनु लघ्वनभिष्यन्दि प्राय: शरदि वर्षति ॥२०३॥

       तत्तु ये सुकुमारा: स्यु: स्निग्धभूयिष्ठभोजना: ।

       तेषां भोज्ये च भक्ष्ये च लेह्ये पेये च शस्यते ॥२०४॥

       हेमन्ते सलिलं स्निग्धं वृष्यं बलहितं गुरु ।

       किंचित्ततो लघुतरं शिशिरे कफवातजित्‌ ॥२०५॥

       कषायमधुरं रूक्षं विद्याद्वासन्तिकं जलम्‌ ।

       ग्रैष्मिकं त्वनभिष्यन्दि जलमित्येव निश्चय: ।

       ऋतावृताविहाख्याता: सर्व एवाम्भसो गुणा: ॥२०६॥         

       विभ्रान्तेषु तु कालेषु यत्‌ प्रयच्छन्ति तोयदा: ।

       सलिलं तत्तु दोषाय युज्यते नात्र संशय: ॥२०७॥

       राजभी राजमात्रैश्च सुकुमारैश्च मानवै: ।

      सुगृहीता: शरद्याप: प्रयोक्तव्या विशेषत: ॥२०८॥

       नद्य: पाषाणविच्छिन्नविक्षुब्धाभिहतोदका: ।

       हिमवत्प्रभवा: पथ्या: पुण्या देवर्षिसेविता: ॥२०९॥

       नद्य: पाषाणसिकतावाहिन्यो विमलोदका: ।

       मलयप्रभवा याश्च जलं तास्वमृतोपमम्‌ ॥२१०॥

       पश्चिमाभिमुखा याश्च पथ्यास्ता निर्मलोदका: ।

       प्रायो मृदुवहा गुर्व्यो याश्च पूर्वसमुद्रगा: ॥२११॥

       पारियात्रभवा याश्च विन्ध्यसह्यभवाश्च या: ।

       शिरोहृद्रोगकुष्ठानां ता हेतु: श्लीपदस्य च ॥२१२॥

       वसुधाकीटसर्पाखुमलसंदूषितोदका: ।

       वर्षाजलवहा नद्य: सर्वदोषसमीरणा: ॥२१३॥

       वापीकूपतडागोत्ससर:प्रस्रवणादिषु ।

       आनूपशैलधन्वानां गुणदोषैर्विभावयेत्‌ ॥२१४॥

       पिच्छिलं क्रिमिलं क्लिन्नं पर्णशैवालकर्दमै: ।

       विवर्णं विरसं सान्द्रं दुर्गन्धं न हितं जलम्‌ ॥२१५॥

       विस्रं त्रिदोषं लवणमम्बु यद्वरुणालयम्‌ ।

       इत्यम्बुवर्ग: प्रोक्तोऽयमष्टम: सुविनिश्चित: ॥२१६॥

       अथ गोरसवर्ग:–

       स्वादु शीतं मृदु स्निग्धं बहलं श्लक्ष्णपिच्छिलम्‌ ।

       गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पय: ॥२१७॥

       तदेवंगुणमेवौज: सामान्यादभिवर्धयेत्‌ ।

       प्रवरं जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम्‌ ॥२१८॥

       महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पय: ।

       स्नेहान्यूनमनिद्राय हितमत्यग्नये  च तत्‌ ॥२१९॥

       रूक्षोष्णं क्षीरमुष्ट्रीणामीषत्सलवणं लघु ।

       शस्तं वातकफानाहक्रिमिशोफोदरार्शसाम्‌ ॥२२०॥

       बल्यं स्थैर्यकरं सर्वमुष्णं चैकशफं पय: ।

       साम्लं सलवणं रूक्षं शाखावातहरं लघु ॥२२१॥

       छागं कषायमधुरं शीत ग्राहि पयो लघु:।

       रक्तपित्तातिसारघ्नं क्षयकासज्वरापहम्‌ ॥२२२॥

       हिक्काश्वासकरं तूष्णं पित्तश्लेष्मलमाविकम्‌ ।

       हस्तिनीनां पयो बल्यं गुरु स्थैर्यकरं परम्‌ ॥२२३॥

       जीवनं बृंहणं सात्म्यं स्नेहनं मानुषं पय: ।

       नावनं रक्तपित्ते च तर्पणं चाक्षिशूलिनाम्‌ ॥२२४॥

       रोचनं दीपनं वृष्यं स्नेहनं बलवर्धनम्‌ ।

       पाकेऽम्लमुष्णं वातघ्नं मङ्गल्यं बृंहणं दधि ॥२२५॥   

       पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्वरे ।

       अरुचौ मूत्रकृच्छ्रे च कार्श्ये च दधि शस्यते ॥२२६॥

       शरद्‌ग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ ।

       रक्तपित्तकफोत्थेषु विकारेष्वहितं च तत्‌ ॥२२७॥

       त्रिदोषं मन्दकं, जातं वातघ्नं दधि, शुक्रल: ।

       सर:, श्लेष्मानिलघ्नस्तु मण्ड: स्रोतोविशोधन: ॥२२८॥ 

      शोफार्शोग्रहणीदोषमूत्रग्रहोदरारुचौ ।

       स्नेहव्यापदि पाण्डुत्वे तक्रं दद्याद्गरेषु च ॥२२९॥

       संग्राहि दीपनं हृद्यं नवनीतं नवोद्धृतम्‌ ।

       ग्रहण्यर्शोविकारघ्नमर्दितारुचिनाशनम्‌ ॥२३०॥

       स्मृतिबुद्ध्यग्निशुक्रौज:कफमेदोविवर्धनम्‌ ।

       वातपित्तविषोन्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम्‌ ॥२३१॥

       सर्वस्नेहोत्तमं शीतं मधुरं रसपाकयो: ।

       सहस्रवीर्यं विधिभिर्घृतं कर्मसहस्रकृत्‌ ॥२३२॥

       मदापस्मारमूर्च्छायशोषोन्मादगरज्वरान्‌ ।

       योनिकर्णशिर:शूलं घृतं जीर्णमपोहति ॥२३३॥ 

       सर्पींष्यजाविमहिषीक्षीरवत्‌ स्वानि निर्दिशेत्‌ ।

       पीयूषो मोरटं चैव किलाटा विविधाश्च ये ॥२३४॥

       दीप्ताग्नीनामनिद्राणां सर्व एव सुखप्रदा: ।

       गुरवस्तर्पणा वृष्या बृंहणा: पवनापहा: ॥२३५॥

       विशदा गुरवो रूक्षा ग्राहिणस्तक्रपिण्डका: ।

       गोरसानामयं वर्गो नवम: परिकीर्तित: ॥२३६॥

       अथेक्षुवर्ग:–

       वृष्य: शीत: सर: स्निग्धो बृंहणो मधुरो रस: ।

       श्लेष्मलो भक्षितस्येक्षोर्यान्त्रिकस्तु विदह्यते ॥२३७॥

       शैत्यात्‌ प्रसादान्माधुर्यात्‌ पौण्ड्रकाद्वंशको वर: । 

       प्रभूतक्रिमिमज्जासृङ्‌मेदोमांसकरो गुड: ॥२३८॥

       क्षुद्रो गुडश्चतुर्भागत्रिभागार्धावशेषित: ।

       रसो गुरुर्यथापूर्वं धौत: स्वल्पमलो गुड: ॥२३९॥

       ततो मत्स्यण्डिकाखण्डशर्करा विमला: परम्‌ ।

       यथा यथैषां वैमल्यं भवेच्छैत्यं तथा तथा ॥२४०॥

       वृष्या क्षीणक्षतहिता सस्नेहा गुडशर्करा ।

       कषायमधुरा शीता सतिक्ता यासशर्करा ॥२४१॥

       रूक्षा वम्यतिसारघ्नी च्छेदनी मधुशर्करा ।

       तृष्णासृक्‌पित्तदाहेषु प्रशस्ता: सर्वशर्करा: ॥२४२॥

       माक्षिकं भ्रामरं क्षौद्रं पौत्तिकं मधुजातय: ।

       माक्षिकं प्रवरं तेषां विशेषाद्‌भ्रामरं गुरु ॥२४३॥

       माक्षिकं तैलवर्णं स्याद्घृतवर्णं तु पौत्तिकम्‌ ।

       क्षौद्रं कपिलवर्णं स्याच्छ्वेतं भ्रामरमुच्यते ॥२४४॥

       वातलं गुरु शीतं च रक्तपित्तकफापहम्‌ ।

       सन्धातृ च्छेदनं रूक्षं कषायं मधुरं मधु ॥२४५॥

       हन्यान्मधूष्णमुष्णार्तमथवा सविषान्वयात्‌ ।     

       गुरुरूक्षकषायत्वाच्छैत्याच्चाल्पं हितं मधु ॥२४६॥

       नात: कष्टतमं किंचिन्मध्वामात्तद्धि मानवम्‌ ।

       उपक्रमविरोधित्वात्‌ सद्यो हन्याद्यथा विषम्‌ ॥२४७॥

       आमे सोष्णा क्रिया कार्या सा मध्वामे विरुध्यते ।

       मध्वामं दारुणं तस्मात्‌ सद्यो हन्याद्यथा विषम्‌ ॥२४८॥

       नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु।

       इतीक्षुविकृतिप्रायो वर्गोऽयं दशमो मत: ॥२४९॥

       अथ कृतान्नवर्ग:–

       क्षुत्तृष्णाग्लानिदौर्बल्यकुक्षिरागज्वरापहा ।

       स्वेदाग्निजननी पेया वातवर्चोनुलोमनी ॥२५०॥

       तर्पणी ग्राहिणी लघ्वी हृद्या चापि विलेपिका ।

       मण्डस्तु दीपयत्यग्निं  वातं चाप्यनुलोमयेत्‌ ॥२५१॥

       मृदूकरोति स्रोतांसि स्वेदं संजनयत्यपि ।

       लङ्घितानां विरिक्तानां जीर्णे स्नेहे च तृष्यताम्‌ ॥२५२॥

       दीपनत्वाल्लघुत्वाच्च मण्ड: स्यात्‌ प्राणधारण: ।

       लाजपेया श्रमघ्नी तु क्षामकण्ठस्य देहिन: ॥२५३॥

       तृष्णातीसारशमनो धातुसाम्यकर: शिव: ।

       लाजमण्डोऽग्निजननो दाहमूर्च्छानिवारण: ॥२५४॥

       मन्दाग्निविषमाग्नीनां बालस्थविरयोषिताम्‌ ।

       देयश्च सुकुमाराणां लाजमण्ड:सुसंस्कृत: ॥२५५॥

       क्षुत्पिपासापह: पथ्य: शुद्धानां च मलापह: ।

       शृत: पिप्पलिशुण्ठीभ्यां युक्तो लाजाम्लदाडिमै: ॥२५६॥

       कषायमधुरा: शीता लघवो लाजसक्तव: ।

       सुधौत: प्रस्रुत: स्विन्न: संतप्तश्चौदनो लघु: ॥२५७॥

       भृष्टतण्डुलमिच्छन्ति गरश्लेष्मामयेष्वपि ।

       अधौतोऽप्रस्रुतोऽस्विन्न: शीतश्चाप्योदनो गुरु: ॥२५८॥

       मांसशाकवसातैलघृतमज्जफलौदना: ।

       बल्या: संतर्पणा हृद्या गुरवो बृंहयन्ति च ॥२५९॥

       तद्वन्माषतिलक्षीरमुद्गसंयोगसाधिता: ।

       कुल्माषा गुरवो रूक्षा वातला भिन्नवर्चस: ॥२६०॥

       स्विन्नभक्ष्यास्तु ये केचित्‌ सौप्यगौधूमयाविका: ।

       भिषक्‌ तेषां यथाद्रव्यमादिशेद्गुरुलाघवम्‌ ॥२६१॥

       अकृतं कृतयूषं च तनुं सांस्कारिकं रसम्‌ ।

       सूपमम्लमनम्लं च गुरुं विद्याद्यथोत्तरम्‌ ॥२६२

       सक्तवो वातला रूक्षा बहुवर्चोनुलोमिन: ।

       तर्पयन्ति नरं सद्य: पीता: सद्योबलाश्च ते ॥२६३॥

       मधुरा लघव: शीता: सक्तव: शालिसंभवा: ।

       ग्राहिणो रक्तपित्तघ्नास्तृष्णाच्छर्दिज्वरापहा: ॥२६४॥

       हन्याद्व्याधीन्‌ यवापूपो यावको वाट्य एव च ।

       उदावर्तप्रतिश्यायकासमेहगलग्रहान्‌ ॥२६५॥

       धानासंज्ञास्तु ये भक्ष्या: प्रायस्ते लेखनात्मका: ।

       शुष्कत्वात्तर्पणाश्चैव विष्टम्भित्वाच्च दुर्जरा: ॥२६६॥

       विरूढधाना शष्कुल्यो मधुक्रोडा: सपिण्डका: ।

       पूपा: पूपलिकाद्याश्च गुरव: पैष्टिका: परम्‌ ॥२६७॥

       फलमांसवसाशाकपललक्षौद्रसंस्कृता:।

       भक्ष्या वृष्याश्च बल्याश्च गुरवो बृंहणात्मका: ॥२६८॥

       वेशवारो गुरु: स्निग्धो बलोपचयवर्धन: ।

       गुरवस्तर्पणा वृष्या: क्षीरेक्षुरसपूपका: ॥२६९॥

       सगुडा: सतिलाश्चैव सक्षीरक्षौद्रशर्करा: ।

       भक्ष्या वृष्याश्च बल्याश्च परं तु गुरव: स्मृता: ॥२७०॥

       सस्नेहा: स्नेहसिद्धाश्च भक्ष्या विविधलक्षणा: ।

       गुरवस्तर्पणा वृष्या हृद्या गौधूमिका मता: ॥२७१॥

       संस्काराल्लघव: सन्ति भक्ष्या गौधूमपैष्टिका: ।

       धानापर्पटपूपाद्यास्तान्‌ बुद्‌ध्वा निर्दिशेत्तथा ॥२७२॥

       पृथुका गुरवो भृष्टान्‌ भक्षयेदल्पशस्तु तान्‌ ।

       यावा विष्टभ्य जीर्यन्ति सरसा भिन्नवर्चस: ॥२७३॥

       सूप्यान्नविकृता भक्ष्या वातला रूक्षशीतला: ।

       सकटुस्नेहलवणानल्पशो भक्षयेत्तु तान्‌ ॥२७४॥

       मृदुपाकाश्च ये भक्ष्या: स्थूलाश्च कठिनाश्च ये ।

       गुरवस्ते व्यतिक्रान्तपाका: पुष्टिबलप्रदा: ॥२७५॥

       द्रव्यसंयोगसंस्कारं द्रव्यमानं पृथक्‌ तथा ।

       भक्ष्याणामादिशेद्बुद्‌ध्वा यथास्वं गुरुलाघवम्‌ ॥२७६॥

       (नानाद्रव्यै: समायुक्त: पक्वामक्लिन्नभर्जितै: ।

       विमर्दको गुरुर्हृद्यो वृष्यो बलवतां हित: ॥२७७॥)

       रसाला बृंहणी वृष्या स्निग्धा बल्या रुचिप्रदा ।

       स्नेहनं तर्पणं हृद्यं वातघ्नं सगुडं दधि ॥२७८॥

       द्राक्षाखर्जूरकोलानां गुरु विष्टम्भि पानकम्‌ ।

       परूषकाणां क्षौद्रस्य यच्चेक्षुविकृतिं प्रति ॥२७९॥

       तेषां कट्वम्लसंयोगान्‌ पानकानां पृथक्‌ पृथक्‌ ।

       द्रव्यं मानं च विज्ञाय गुणकर्माणि चादिशेत्‌ ॥२८०॥

       कट्वम्लस्वादुलवणा लघवो रागषाडवा: ।

       मुखप्रियाश्च हृद्याश्च दीपना भक्तरोचना: ॥२८१॥

       आम्रामलकलेहाश्च बृंहणा बलवर्धना: ।

       रोचनास्तर्पणाश्चोक्ता: स्नेहमाधुर्यगौरवात्‌ ॥२८२॥

       बुद्‌ध्वा संयोगसंस्कारं द्रव्यमानं च तच्छ्रितम्‌ ।

       गुणकर्माणि लेहानां तेषां तेषां तथा वदेत्‌ ॥२८३॥

       रक्तपित्तकफोत्क्लेदि शुक्तं वातानुलोमनम्‌ ।

       कन्दमूलफलाद्यं च तद्वद्विद्यात्तदासुतम्‌ ॥२८४॥

       शिण्डाकी चासुतं चान्यत्‌ कालाम्लं रोचनं लघु ।

       विद्याद्वर्गं कृतान्नानामेकादशतमं भिषक्‌ ॥२८५॥

       कषायानुरसं स्वादु सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च ।

       पित्तलं बद्धविण्मूत्रं न च श्लेष्माभिवर्धनम्‌ ॥२८६॥

       वातघ्नेषूत्तमं बल्यं त्वच्यं मेधाग्निवर्धनम्‌ ।

       तैलं संयोगसंस्कारात्‌ सर्वरोगापहं मतम्‌ ॥२८७॥

       तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमा:।

       आसन्नतिबला: संख्ये दैत्याधिपतय: पुरा ॥२८८॥

       ऐरण्डतैलं मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम्‌ ।

       वातासृग्गुल्महृद्रोगजीर्णज्वरहरं परम्‌ ॥२८९॥

       कटुष्णं सार्षपं तैलं रक्तपित्तप्रदूषणम्‌ ।

       कफशुक्रानिलहरं कण्डूकोठविनाशनम्‌ ॥२९०॥

       प्रियालतैलं मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम्‌ ।

       हितमिच्छन्ति नात्यौष्ण्यात्संयोगे वातपित्तयो: ॥२९१॥

       आतस्यं मधुराम्लं तु विपाके कटुकं तथा ।

      उष्णवीर्यं हितं वाते रक्तपित्तप्रकोपणम्‌ ॥२९२॥

       कुसुम्भतैलमुष्णं च विपाके कटुकं गुरु ।

       विदाहि च विशेषेण सर्वदोषप्रकोपणम्‌ ॥२९३॥

       फलानां यानि चान्यानि तैलान्याहारसंविधौ ।

       युज्यन्ते गुणकर्मभ्यां तानि ब्रूयाद्यथाफलम्‌ ॥२९४॥

       मधुरो बृंहणो वृष्यो बल्यो मज्जा तथा वसा ।

       यथासत्त्वं तु शैत्योष्णे वसामज्ज्ञोर्विनिर्दिशेत्‌ ॥२९५॥

       सस्नेहं दीपनं वृष्यमुष्णं वातकफापहम्‌ ।

       विपाके मधुरं हृद्यं रोचनं विश्वभेषजम्‌ ॥२९६॥

      श्लेष्मला मधुरा चार्द्रा गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली ।

       सा शुष्का कफवातघ्नी कटूष्णा वृष्यसंमता ॥२९७॥

       नात्यर्थमुष्णं मरिचमवृष्यं लघु रोचनम्‌ ।

       छेदित्वाच्छोषणत्वाच्च दीपनं कफवातजित्‌ ॥२९८॥

       वातश्लेष्मविबन्धघ्नं कटूष्णं दीपनं लघु ।

       हिङ्गु शूलप्रशमनं विद्यात्‌ पाचनरोचनम्‌ ॥२९९॥

       रोचनं दीपनं वृष्यं चक्षुष्यमविदाहि च ।

       त्रिदोषघ्नं समधुरं सैन्धवं लवणोत्तमम्‌ ॥३००॥

       सौक्ष्म्यादौष्ण्याल्लघुत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ ।

       सौवर्चलं विबन्धघ्नं हृद्यमुद्गारशोधि च ॥३०१॥

       तैक्ष्ण्यादौष्ण्याद्व्यवायित्वाद्दीपनं शूलनाशनम्‌ ।

       ऊर्ध्वं चाधश्च वातानामानुलोम्यकरं बिडम्‌ ॥३०२॥

       सतिक्तकटु सक्षारं तीक्ष्णमुत्क्लेदि चौद्भिदम्‌ ।

       न काललवणे गन्ध: सौवर्चलगुणाश्च ते ॥३०३॥

       सामुद्रकं समधुरं, सतिक्तं कटु पांशुजम्‌ ।

       रोचनं लवणं सर्वं पाकि स्रंस्यनिलापहम्‌ ॥३०४॥

       हृत्पाण्डुग्रहणीरोगप्लीहानाहगलग्रहान्‌ ।

       कासं कफजमर्शांसि यावशूको व्यपोहति ॥३०५॥

       तीक्ष्णोष्णो लघुरूक्षश्च क्लेदी पक्ता विदारण: ।

       दाहनो दीपनश्छेत्ता सर्व: क्षारोऽग्निसन्निभ: ॥३०६॥

       कारवी कुञ्चिकाऽजाजी यवानी धान्यतुम्बुरु ।

       रोचनं दीपनं वातकफदौर्गन्ध्यनाशनम्‌ ॥३०७॥

       आहारयोगिनां भक्तिनिश्चयो न तु विद्यते ।

       समाप्तो द्वादशश्चायं वर्ग आहारयोगिनाम्‌ ॥३०८॥

       शूकधान्यं शमीधान्यं समातीतं प्रशस्यते ।

       पुराणं प्रायशो रूक्षं प्रायेणाभिनवं गुरु ॥३०९॥

       यद्यदागच्छति क्षिप्रं तत्तल्लघुतरं स्मृतम्‌ ।

       निस्तुषं युक्तिभृष्टं च सूप्यं लघु विपच्यते ॥३१०॥

       मृतं कृशं चातिमेद्यं वृद्धं बालं विषैर्हतम्‌ ।

       अगोचरभृतं व्यालसूदितं मांसमुत्सृजेत्‌ ॥३११॥

       अतोऽन्यथा हितं मांसं बृंहणं बलवर्धनम्‌ ।

       प्रीणन: सर्वभूतानां हृद्यो मांसरस: परम्‌ ॥३१२॥

       शुष्यतां व्याधिमुक्तानां कृशानां क्षीणरेतसाम्‌ ।

       बलवर्णार्थिनां चैव रसं विद्याद्यथामृतम्‌ ॥ ३१३॥

       सर्वरोगप्रशमनं यथास्वं विहितं रसम्‌ ।

       विद्यात्‌ स्वर्यं बलकरं वयोबुद्धीन्द्रियायुषाम्‌ ॥३१४॥

       व्यायामनित्या: स्त्रीनित्या मद्यनित्याश्च ये नरा: ।

       नित्यं मांसरसाहारा नातुरा: स्युर्न दुर्बला: ॥३१५॥

       क्रिमिवातातपहतं शुष्कं जीर्णमनार्तवम्‌ ।

       शाकं नि:स्नेहसिद्धं च वर्ज्यं यच्चापरिस्रुतम्‌ ॥३१६॥

       पुराणमामं संक्लिष्टं क्रिमिव्यालहिमातपै: ।

       अदेशकालजं क्लिन्नं यत्स्यात्फलमसाधु तत्‌ ॥३१७॥

      हरितानां यथाशाकं निर्देश: साधनादृते ।

       मद्याम्बुगोरसादीनां स्वे स्वे वर्गे विनिश्चय: ॥३१८॥

       यदाहारगुणै: पानं विपरीतं तदिष्यते ।

       अन्नानुपानं धातूनां दृष्टं यन्न विरोधि च ॥३१९॥

       आसवानां समुद्दिष्टामशीतिं चतुरुत्तराम्‌ ।

       जलं पेयमपेयं च परीक्ष्यानुपिबेद्धितम्‌ ॥३२०॥

       स्निग्धोष्णं मारुते शस्तं पित्ते मधुरशीतलम्‌ ।

       कफेऽनुपानं रूक्षोष्णं क्षये मांसरस: परम्‌ ॥३२१॥

       उपवासाध्वभाष्यस्त्रीमारुतातपकर्मभि: ।

       क्लान्तानामनुपानार्थं पय: पथ्यं यथाऽमृतम्‌ ॥३२२॥

       सुरा कृशानां पुष्ट्यर्थमनुपानं  विधीयते ।

       कार्श्यार्थं स्थूलदेहानामनु शस्तं मधूदकम्‌ ॥३२३॥

       अल्पाग्नीनामनिद्राणां तन्द्राशोकभयक्लमै: ।

       मद्यमांसोचितानां च मद्यमेवानुशस्यते ॥३२४॥

       अथानुपानकर्मगुणान्‌ प्रवक्ष्याम:-अनुपानं तर्पयति, प्रीणयति, ऊर्जयति, बृंहयति, पर्याप्तिमभिनिर्वर्तयति,भुक्तमवसादयति, अन्नसङ्घातं भिनत्ति, मार्दवमापादयति, क्लेदयति, जरयति, सुखपरिणामितामाशुव्यवायितां चाहारस्योपजनयतीति ॥३२५॥

       भवति चात्र–

       अनुपानं हितं युक्तं तर्पयत्याशु मानवम्‌ ।

       सुखं पचति चाहारमायुषे च बलाय च ॥३२३॥

       नोर्ध्वाङ्गमारुताविष्टा न हिक्काश्वासकासिन: ।

       न गीतभाष्याध्ययनप्रसक्ता नोरसि क्षता: ॥३२७॥

       पिबेयुरुदकं भुक्त्वा तद्धि कण्ठोरसि स्थितम्‌ ।

       स्नेहमाहारजं हत्वा भूयो दोषाय कल्पते ॥३२८॥

       अन्नपानैकदेशोऽयमुक्त: प्रायोपयोगिक: ।

       द्रव्याणि न हि निर्देष्टुं शक्यं कार्‌त्स्न्येन नामभि: ॥३२९॥

       यथा नानौषधं किंचिद्देशजानां वचो यथा ।     

       द्रव्यं तत्तत्तथा वाच्यमनुक्तमिह यद्भवेत्‌ ॥३३०॥

       चर: शरीरावयवा: स्वभावो धातव: क्रिया ।

       लिङ्गं प्रमाणं संस्कारो मात्रा चास्मिन्‌ परीक्ष्यते ॥३३१॥

       चरोऽनूपजलाकाशधन्वाद्यो भक्ष्यसंविधि: ।

       जलजानूपजाश्चैव जलानूपचराश्च ये ॥३३२॥

       गुरुभक्ष्याश्च ये सत्त्वा: सर्वे ते गुरव: स्मृता: ।

       लघुभक्ष्यास्तु लघवो धन्वजा धन्वचारिण: ॥३३३॥

       शरीरावयवा: सक्थिशिर:स्कन्धादयस्तथा ।

       सक्थिमांसाद्गुरु: स्कन्धस्तत: क्रोडस्तत: शिर: ॥३३४॥

       वृषणौ चर्म मेढ्रं च श्रोणी वृक्कौ यकृद्गुदम्‌ ।

       मांसाद्गुरुतरं विद्याद्यथास्वं मध्यमस्थि च ॥३३५॥

       स्वभावाल्लघवो मुद्गास्तथा लावकपिञ्जला: ।

       स्वभावाद्गुरवो माषा वराहमहिषास्तथा ॥३३६॥

       धातूनां शोणितादीनां गुरुं विद्याद्यथोत्तरम्‌ ।

       अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रिया: ॥३३७॥

       गौरवं लिङ्गसामान्ये पुंसां स्त्रीणां तु लाघवम्‌ ।

       महाप्रमाणा गुरव: स्वजातौ लघवोऽन्यथा ॥३३८॥

       गुरूणां लाघवं विद्यात्‌ संस्कारात्‌ सविपर्ययम्‌ ।

       व्रीहेर्लाजा यथा च स्यु: सक्तूनां सिद्धपिण्डिका: ॥३३९॥

      अल्पादाने गुरूणां च लघूनां चातिसेवने ।

       मात्रा कारणमुद्दिष्टं द्रव्याणां गुरुलाघवे ॥३४०॥

       गुरूणामल्पमादेयं लघूना तृप्तिरिष्यते ।

       मात्रां द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाग्निमपेक्षते ॥३४१॥

       बलमारोग्यमायुश्च प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिता: ।

       अन्नपानेन्धनैाश्चग्निर्ज्वलति व्येति चान्यथा ॥३४२॥

       गुरुलाघवचिन्तेयं प्रायेणाल्पबलान्‌ प्रति ।

       मन्दक्रियाननारोग्यान्‌ सुकुमारान्सुखोचितान्‌ ॥३४३॥

       दीप्ताग्नय: खराहारा: कर्मनित्या महोदरा: ।

       ये नरा: प्रति तांश्चिन्त्यं नावश्यं गुरुलाघवम्‌ ॥३४४॥

       हिताभिर्जुहुयान्नित्यमन्तरग्निं  समाहित: । 

       अन्नपानसमिद्भिर्ना मात्राकालौ विचारयन्‌ ॥३४५॥

       आहिताग्नि: सदा पथ्यान्यन्तरग्नौ जुहोति य: ।

       दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ ददाति च ॥३४६॥

       नरं नि:श्रेयसे युक्तं सात्म्यज्ञं पानभोजने ।

      भजन्ते नामया: केचिद्भाविनोऽप्यन्तरादृते ॥३४७॥

       षड्‌त्रिंशतं सहस्राणि रात्रीणां हितभोजन: ।

       जीवत्यनातुरो जन्तुर्जितात्मा संमत: सताम्‌ ॥३४८॥

       प्राणा: प्राणभृतामन्नमन्नं लोकोऽभिधावति ।

       वर्ण: प्रसाद: सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ ॥३४९॥

       तुष्टि: पुष्टिर्बलं मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ।

       लौकिकं कर्म यद्वृत्तौ स्वर्गतौ यच्च वैदिकम्‌ ॥३५०॥

       कर्मापवर्गे यच्चोक्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ।

       तत्र श्लोक:–

       अन्नपानगुणा: साग्र्या वर्गा द्वादश निश्चिता: ॥३५१॥

       सगुणान्यनुपानानि गुरुलाघवसंग्रह: ।

       अन्नपानविधावुक्तं तत्‌ परीक्ष्यं विशेषत: ॥३५२॥

       इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थानेऽन्नपानविधिर्नाम सप्तविंशोऽध्याय: ॥२७॥

Last updated on June 15th, 2021 at 09:52 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English