Skip to content

S`hamkham Chakram

    ॥ श्रीः ॥

    शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भि श्च तुर्भिः ।

    सूक्ष्मस्वच्छ्यातिहृद्यांशुकपरिविलसन्‌ मौलिमम्भोजनेत्रम्‌ ॥

    कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीतांबराढ्यम्‌ ।

    वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावागिन्लीलम्‌ ॥                                                               … चतुर्वर्ग चिन्तामणिः

Last updated on February 9th, 2022 at 09:10 am

Ayurveda fraternity is requested to communicate feedbacks/inputs on content related to Ayurveda to the Ministry (webmanager-ayush@gov.in) for necessary amendments.

Font Resize
English