विषय सूची पर जायें

25. अष्टविधशस्त्रकर्मीय - सूत्र - सु.

सुश्रुतसंहिता ।

सूत्रस्थानम्‌ ।

पञ्चविंशतितमोऽध्याय: ।

       अथातोऽष्टविधशस्त्रकर्मीयमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥१॥

       यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥

       छेद्या भगन्दरा ग्रन्थि: श्लैष्मिकस्तिलकालक: ॥

       व्रणवर्त्मार्बुदान्यर्शश्चर्मकीलोऽस्थिमांसगम्‌ ॥३॥

       शल्यं जतुमणिर्मांससंघातो गलशुण्डिका ॥

       स्नायुमांससिराकोथो वल्मीकं शतपोनक: ॥४॥

       अध्रुषश्चोपदंशाश्च मांसकन्द्यधिमांसक: ॥

       भेद्या विद्रधयोऽन्यत्र सर्वजाद्‌ग्रन्थयस्त्रय: ॥५॥

       आदितो ये विसर्पाश्च वृद्धय: सविदारिका: ॥

       प्रमेहपिडका: शोफ: स्तनरोगोऽवमन्थक: ॥६॥

       कुम्भीकाऽनुशयी नाड्यो वृन्दौ पुष्करिकाऽलजी ॥

       प्रायश: क्षुद्ररोगाश्च पुप्पुटौ तालुदन्तजौ ॥७॥

       तुण्डिकेरी गिलायुश्च पूर्वं ये च प्रपाकिण: ॥

       बस्तिस्तथाऽश्मरीहेतोर्मेदोजा ये च केचन ॥८॥

       लेख्याश्चरोहिण्य: किलासमुपजिह्विका ।

       मेदोजो दन्तवैदर्भो ग्रन्थिर्वर्त्माधिजिह्विका ॥९॥

       अर्शांसि मण्डलं मांसकन्दी मांसोन्नतिस्तथा ॥

       वेध्या: सिरा बहुविधा मूत्रवृद्धिर्दकोदरम्‌ ॥१०॥

       एष्या नाड्य: सशल्याश्च व्रणा उन्मार्गिणश्च ये ॥

       आहार्या: शर्करास्तिस्रो दन्तकर्णमलोऽश्मरी ॥११॥

       शल्यानि मूढगर्भाश्च वर्चश्च निचितं गुदे ॥

       स्राव्या विद्रधय: पञ्च भवेयु:  सर्वजादृते ॥१२॥

       कुष्ठानि वायु: सरुज: शोफो यश्चैकदेशज: ॥

       पाल्यामया: श्लीपदानि विषजुष्टं च शोणितम्‌ ॥१३॥

       अर्बुदानि विसर्पाश्च ग्रन्थयश्चादितश्च ते ॥

       त्रयस्त्रयश्चोपदंशा: स्तनरोगा विदारिका ॥१४॥

       सु(शु)षिरो गलशालूकं कण्टका: कृमिदन्तक: ॥

       देन्तवेष्ट: सोपकुश: शीतादो दन्तपुप्पट: ॥१५॥

       पित्तासृक्कफजाश्चौष्ठ्या: क्षुद्ररोगाश्च भूयश: ॥

       सीव्या मेद:समुत्थाश्च भिन्ना: सुलिखिता गदा: ॥१६॥

       सद्योव्रणाश्च ये चैव चलसन्धिव्यपाश्रिता: ॥

       न क्षाराग्निविषैर्जुष्टा न च मारुतवाहिन: ॥१७॥

       नान्तर्लोहितशल्याश्च तेषु सम्यग्विशोधनम्‌ ॥

       पांशुरोमनखादीनि चलमस्थि भवेच्च यत्‌ ॥१८॥

       अहृतानि यतोऽमूनि पाचयेयुर्भृशं व्रणम्‌ ॥

       रुजश्च विविधा: कुर्युस्तस्मादेतान्‌ विशोधयेत्‌ ॥१९॥

       ततो व्रणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ ॥

       सीव्येत्‌ सूक्ष्मेण सूत्रेण वल्केनाश्मन्तकस्य वा ॥२०॥

       शणजक्षौमसूत्राभ्यां स्नाय्वा बालेन वा पुन: ॥

       मूर्वागुडूचीतानैर्वा सीव्येद्वेल्लितकं शनै: ॥२१॥

       सीव्येद्नोफणिकां वाऽपि सीव्येद्वा तुन्नसेवनीम्‌ ॥

       ऋजुग्रन्थिमथो वाऽपि यथायोगमथापि वा ॥२२॥

       देशेऽल्पमांसे सन्धौ च सूची वृत्ताऽङ्गुलद्वयम्‌ ॥

       आयता त्र्यङ्गुला त्र्यस्रा मांसले चाऽपि पूजिता ॥२३॥

       धनुर्वक्रा हिता मर्मफलकोशोदरोपरि ॥

       इत्येतास्त्रिविधा: सूचीस्तीक्ष्णाग्रा: सुसमाहिता: ॥२४॥

       कारयेन्मालतीपुष्पवृन्ताग्रपरिमण्डला: ॥

       नातिदूरे निकृष्टे वा सूचीं कर्मणि पातयेत्‌ ॥२५॥

       दूराद्रुजो व्रणौष्ठस्य सन्निकृष्टेऽवलुञ्चनम्‌ ॥२६॥

       अथ क्षौमपिचुच्छन्नं सुस्यूतं प्रतिसारयेत्‌ ॥

       प्रियङ्‌ग्वञ्जनयष्ट्याह्वरोध्रचूर्णै: समन्तत: ॥२७॥

       शल्लकीफलचूर्णैर्वा क्षौमध्यामेन वा पुन: ॥

       ततो व्रणं यथायोगं बद्‌ध्वाऽऽचारिकमादिशेत्‌ ॥२८॥

       एतदष्टविधं कर्म समासेन प्रकीर्तितम्‌ ॥

       चिकित्सितेषु कार्‌त्स्न्येन विस्तरस्तस्य वक्ष्यते ॥२९॥

       हीनातिरिक्तं तिर्यक्‌ च गात्रच्छेदनमात्मन: ॥

       एताश्चतस्रोऽष्टविधे कर्मणि व्यापद: स्मृता: ॥३०॥

       अज्ञानलोभाहितवाक्ययोगभयप्रमोहैरपरैश्च भावै: ॥

       यदा प्रयुञ्जीत भिषक्‌ कुशस्त्रं

       तदा स शेषान्‌ कुरुते विकारान्‌ ॥३१॥

       तं क्षारशस्त्राग्निभिरौषधैश्च

       भूयोऽभियुञ्जानमयुक्तियुक्तम्‌ ॥

       जिजीविषुर्दूरत एव वैद्यं

       विवर्जयेदुग्रविषाहितुल्यम्‌ ॥३२॥

       तदेव युक्तं त्वति मर्मसन्धीन्‌

       हिंस्यात्‌ सिरा: स्नायुमथास्थि चैव ॥

       मूर्खप्रयुक्तं पुरुषं क्षणेन

       प्राणैर्वियुञ्ज्यादथवा कदाचित्‌ ॥३३॥

       भ्रम: प्रलाप: पतनं प्रमोहो

       विचेष्टनं संलयनोष्णते च ॥

       स्रस्ताङ्गता मूर्च्छनमूर्ध्ववातस्तीव्रा रुजो वातकृताश्च तास्ता: ॥३४॥

       मांसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत्‌ सर्वेन्द्रियार्थोपरमस्तथैव ॥

       दशार्धसंख्येष्वपि विक्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिङ्गमुक्तम्‌ ॥३५॥

       सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्तं स्रवेद्वै क्षततश्च वायु: ।

       करोति रोगान्‌ विविधान्‌ यथोक्तांश्छिन्नासु भिन्नास्वथवा सिरासु ॥३६॥

       कौब्ज्यं शरीरावयवावसाद: क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च ॥

       चिराद्‌व्रणो रोहति यस्य चापि तं स्नायुविद्धं मनुजं व्यवस्येत्‌ ॥३७॥

       शोफातिवृद्धिस्तुमुला रुजश्च बलक्षय: पर्वसु भेदशोफौ ॥

       क्षतेषु सन्धिष्वचलाचलेषु स्यात्‌ सन्धिकर्मोपरतिश्च लिङ्गम्‌ ॥३८॥

       घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु सर्वास्ववस्थासु न शान्तिरस्ति ॥

       तृष्णाऽङ्गसादौ श्वयथुश्च रुक्‌ च तमस्थिविद्धं मनुजं व्यवस्येत्‌ ॥३९॥

       यथास्वमेतानि विभावयेच्च लिङ्गानि मर्मस्वभिताडितेषु ॥

       स्पर्शं न जानाति विपाण्डुवर्णो यो मांसमर्मण्यभिताडित: स्यात्‌ ॥४०॥

       आत्मानमेवाथ जघन्यकारी शस्त्रेण यो हन्ति हि कर्म कुर्वन्‌ ॥

       तमात्मवानात्महनं कुवैद्यं विवर्जयेदायुरभीप्समान: ॥४१॥

       तिर्यक्‌प्रणिहिते शस्त्रे दोषा: पूर्वमुदाहृता: ॥

       तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ कुर्याच्छस्त्रनिपातनम्‌ ॥४२॥

       मातरं पितरं पुत्रान्‌ बान्धवानपि चातुर: ॥

       अप्येतानभिश्ङ्केत वैद्ये विश्वासमेति च ॥४३॥

       विसृजत्यात्मनाऽऽत्मानं न चैनं परिशङ्कते ॥

       तस्मात्‌ पुत्रवदेवैनं पालयेदातुरं भिषक्‌ ॥४४॥

       धर्मार्थौ कीर्तिमित्यर्थं सतां ग्रहणमुत्तमम्‌ ॥

       प्राप्नुयात्‌ स्वर्गवासं च हितमारभ्य कर्मणा ॥४५॥

       कर्मणा कश्चिदेकेन द्वाभ्यां कश्चित्‌ त्रिभिस्तथा ॥

       विकार: साध्यते कश्चिच्चतुर्भिरपि कर्मभि: ॥४६॥

       इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेऽष्टविधशस्त्रकर्मीयो नाम पञ्चविंशोऽध्याय: ॥२५॥

Last updated on May 24th, 2021 at 06:47 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi