विषय सूची पर जायें

39. आतुरोपद्रवचिकित्सितम् – चिकित्सा – सु.”

सुश्रुतसंहिता ।

अथ चिकित्सास्थानम्‌ ।

एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः।

अथात आतुरोपद्रवचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ||१||

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ||२||

स्नेहपीतस्य वान्तस्य विरिक्तस्य स्रुतासृजः |

निरूढस्य च कायाग्निर्मन्दो भवति देहिनः ||३||

सोऽन्नैरत्यर्थगुरुभिरुपयुक्तैः प्रशाम्यति |

अल्पो महद्भिर्बहुभिश्छादितोऽग्निरिवेन्धनैः ||४||

स चाल्पैर्लघुभिश्चान्नैरुपयुक्तैर्विवर्धते |

काष्ठैरणुभिरल्पैश्च सन्धुक्षित इवानलः ||५||

हृतदोषप्रमाणेन सदाऽऽहारविधिः स्मृतः |

त्रीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थोऽर्धाढकमाढकम् ||६||

तत्रावरं प्रस्थमात्रं द्वे शेषे मध्यमोत्तमे |

प्रस्थे परिस्रुते देया यवागूः स्वल्पतण्डुला ||७||

द्वे चैवार्धाढके देये तिस्रश्चाप्याढके गते |

विलेपीमुचिताद्भक्ताच्चतुर्थांशकृतां ततः ||८||

दद्यादुक्तेन विधिना क्लिन्नसिक्थामपिच्छिलाम् |

अस्निग्धलवणं स्वच्छमुद्गयूषयुतं ततः ||९||

अंशद्वयप्रमाणेन दद्यात् सुस्विन्नमोदनम् |

ततस्तु कृतसञ्ज्ञेन हृद्येनेन्द्रियबोधिना ||१०||

त्रीनंशान् वितरेद्भोक्तुमातुरायौदनं मृदु |

ततो यथोचितं भक्तं भोक्तुमस्मै विचक्षणः ||११||

लावैणहरिणादीनां रसैर्दद्यात् सुसंस्कृतैः |

हीनमध्योत्तमेष्वेषु विरेकेषु प्रकीर्तितः ||१२||

एकद्वित्रिगुणः सम्यगाहारस्य क्रमस्त्वयम् |

कफपित्ताधिकान्मद्यनित्यान् हीनविशोधितान् ||१३||

पेयाऽभिष्यन्दयेत्तेषां तर्पणादिक्रमो हितः |

वेदनालाभनियमशोकवैचित्त्यहेतुभिः ||१४||

नरानुपोषितांश्चापि विरिक्तवदुपाचरेत् |

आढकार्धाढकप्रस्थसङ्ख्या ह्येषा विरेचने ||१५||

श्लेष्मान्तत्वाद्विरेकस्य न तामिच्छति तद्विदः |

एको विरेकः श्लेष्मान्तो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन ||१६||

बलं यत्त्रिविधं प्रोक्तमतस्तत्र क्रमस्त्रिधा |

तत्रानुक्रममेकं तु बलस्थः सकृदाचरेत् ||१७||

द्विराचरेन्मध्यबलस्त्रीन् वारान् दुर्बलस्तथा |

केचिदेवं क्रमं प्राहुर्मन्दमध्योत्तमाग्निषु ||१८||

संसर्गेण विवृद्धेऽग्नौ दोषकोपभयाद्भजेत् |

प्राक् स्वादुतिक्तौ स्निग्धाम्ललवणान् कटुकं ततः ||१९||

स्वाद्वम्ललवणान् भूयः स्वादुतिक्तावतः परम् |

स्निग्धरूक्षान् रसांश्चैव व्यत्यासात् स्वस्थवत्ततः ||२०||

केवलं स्नेहपीतो वा वान्तो यश्चापि केवलम् |

स सप्तरात्रं मनुजो भुञ्जीत लघु भोजनम् ||२१||

कृतः सिराव्यधो यस्य कृतं यस्य च शोधनम् |

स ना परिहरेन्मासं यावद्वा बलवान् भवेत् ||२२||

त्र्यहं त्र्यहं परिहरेदेकैकं बस्तिमातुरः |

तृतीये तु परीहारे यथायोगं समाचरेत् ||२३||

तैलपूर्णाममृद्भाण्डसधर्माणो व्रणातुराः |

स्निग्धशुद्धाक्षिरोगार्ता ज्वरातीसारिणश्च ये ||२४||

क्रुध्यतः कुपितं पित्तं कुर्यात्तांस्तानुपद्रवान् |

आयास्यतः शोचतो वा चित्तं विभ्रममृच्छति ||२५||

मैथुनोपगमाद्धोरान् व्याधीनाप्नोति दुर्मतिः |

आक्षेपकं पक्षघातमङ्गप्रग्रहमेव च ||२६||

गुह्यप्रदेशे श्वयथुं कासश्वासौ च दारुणौ |

रुधिरं शुक्रवच्चापि सरजस्कं प्रवर्तते ||२७||

लभते च दिवास्वप्नात्तांस्तान् व्याधीन् कफात्मकान् |

प्लीहोदरं प्रतिश्यायं पाण्डुतां श्वयथुं ज्वरम् ||२८||

मोहं सदनमङ्गानामविपाकं तथाऽरुचिम् |

तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेवाभिनन्दति ||२९||

उच्चैः सम्भाषणाद्वायुः शिरस्यापादयेद्रुजम् |

आन्ध्यं जाड्यमजिघ्रत्वं बाधिर्यं मूकतां तथा ||३०||

हनुमोक्षमधीमन्थमर्दितं च सुदारुणम् |

नेत्रस्तम्भं निमेषं वा तृष्णां कासं प्रजागरम् ||३१||

लभते दन्तचालं च तांस्तांश्चान्यानुपद्रवान् |

यानयानेन लभते छर्दिमूर्च्छाभ्रमक्लमान् ||३२||

तथैवाङ्गग्रहं घोरमिन्द्रियाणां च विभ्रमम् |

चिरासनात्तथा स्थानाच्छ्रोण्यां भवति वेदना ||३३||

अतिचङ्क्रमणाद्वायुर्जङ्घयोः कुरुते रुजः |

सक्थिप्रशोषं शोफं वा पादहर्षमथापि वा ||३४||

शीतसम्भोगतोयानां सेवा मारुतवृद्धये |

ततोऽङ्गमर्दविष्टम्भशूलाध्मानप्रवेपकाः ||३५||

वातातपाभ्यां वैवर्ण्यं ज्वरं चापि समाप्नुयात् |

विरुद्धाध्यशनान्मृत्युं व्याधिं वा घोरमृच्छति ||३६||

असात्म्यभोजनं हन्याद्बलवर्णमसंशयम् |

अनात्मवन्तः पशुवद्भुञ्जते येऽप्रमाणतः |

रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ||३७||

व्यापदां कारणं वीक्ष्य व्यापत्स्वेतासु बुद्धिमान् |

प्रयतेतातुरारोग्ये प्रत्यनीकेन हेतुना ||३८||

विरिक्तवान्तैर्हरिणैणलावकाः शशश्च सेव्यः समयूरतित्तिरीः |

सषष्टिकाश्चैव पुराणशालयस्तथैव मुद्गा लघु यच्च कीर्तितम् ||३९||

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने आतुरोपद्रवचिकित्सितं नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ||३९||

Last updated on July 8th, 2021 at 10:16 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi