विषय सूची पर जायें

07. नवेगान्धारणीय - सूत्र - च.

सप्तमोऽध्यायः ।

अथातो नवेगान्धारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥

न वेगान्‌ धारयेद्धीमाञ्जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः ।

न रेतसो न वातस्य न च्छर्द्याः क्षवथोर्न च ॥३॥

नोद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान्‌ क्षुत्पिपासयोः ।

न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥४॥

एतान्‌ धारयतो जातान्‌ वेगान्‌ रोगा भवन्ति ये ।

पृथक्पृथक्चिकित्सार्थं तान्मे निगदतः शृणु ॥५॥

बस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा ।

विनामो वंक्षणानाहः स्याल्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे ॥६॥

स्वेदावगाहनाभ्यङ्गान्‌ सर्पिषश्चावपीडकम्‌ ।

मूत्रे प्रतिहते कुर्यात्‌ त्रिविधं बस्तिकर्म च ॥७॥

पक्वाशयशिरःशूलं वातवर्चोऽप्रवर्तनम्‌ ।

पिण्डिकोद्वेष्टनाध्मानं पुरीषे स्याद्विधारिते ॥८॥

स्वेदाभ्यङ्गावगाहाश्च वर्तयो बस्तिकर्म च ।

हितं प्रतिहिते वर्चस्यन्नपानं प्रमाथि च ॥९॥

मेढ्रे वृषणयोः शूलमङ्गमर्दो हृदि व्यथा ।

भवेत्‌ प्रतिहते शुक्रे विबद्धं मूत्रमेव च ॥१०॥

तत्राभ्यङ्गोऽवगाहश्च मदिरा चरणायुधाः ।

शालिः पयो निरुहश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥११॥

सङ्गो विण्मूत्रवातानामाध्मानं वेदना क्लमः ।

जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात्‌ ॥१२॥

स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च ।

पानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम्‌ ॥१३॥

 कण्डूकोठारुचिव्यङ्गशोथपाण्ड्‌वामयज्वराः ।

कुष्ठहृल्लासवीसर्पाश्छर्दिनिग्रहजा गदाः ॥१४॥

भुक्त्वा प्रच्छर्दनं धूमो लङ्घनं रक्तमोक्षणम्‌ ।

रूक्षान्नपानं व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते ॥१५॥

मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दितार्धावभेदकौ ।

इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥१६॥

तत्रोर्ध्वजत्रुकेऽभ्यङगः स्वेदो धूमः सनावनः ।

हितं वातघ्नमाद्यं च घृतं चौत्तरभक्तिकम्‌ ॥१७॥

हिक्का श्वासोऽरुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः ।

उद्गारनिग्रहात्तत्र हिक्कायास्तुल्यमौषधम्‌ ॥१८॥

विनामाक्षेपसंकोचाः सुप्तिः कम्पः प्रवेपनम्‌ ।

जृम्भाया निग्रहात्तत्र सर्वं वातघ्नमौषधम्‌ ॥१९॥

कार्श्यदौर्बल्यवैवर्ण्यमङ्गमर्दोऽरुचिर्भ्रमः ।

क्षुद्वेगनिग्रहात्तत्र स्निग्धोष्णं लघु भोजनम्‌ ॥२०॥

कण्ठास्यशोषो बाधिर्यं श्रमः सादो हृदि व्यथा ।

पिपासानिग्रहात्तत्र शीतं तर्पणमिष्यते ॥२१॥

प्रतिश्यायोऽक्षिरोगश्च हृद्रोगश्चारुचिर्भ्रमः ।

बाष्पनिग्रहणात्तत्र स्वप्नोः मद्यं प्रियाः कथाः ॥२२॥

जृम्भाऽङ्गमर्दस्तन्द्रा च शिरोरोगोऽक्षिगौरवम्‌ ।

निद्राविधारणात्तत्र स्वप्नः संवाहनानि च ॥२३॥

गुल्महृद्रोगसंमोहाः श्रमनिःश्वासधारणात्‌ ।

जायन्ते तत्र विश्रामो वातघ्नयश्च क्रिया हिताः ॥२४॥

वेगनिग्रहजा रोगा य एते परिकीर्तिताः ।

इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिं वेगानेतान्न धारयेत्‌ ॥२५॥

इमांस्तु धारयेद्वेगान्‌ हितार्थी प्रेत्य चेह च ।

साहसानामशस्तानां मनोवाक्कायकर्मणाम्‌ ॥२६॥

लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ ।

नैर्लज्ज्येर्ष्यातिरागाणामभिध्यायाँश्च बुद्धिमान्‌ ॥२७॥

परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च ।

वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्वेगमुत्थितम्‌ ॥२८॥

देहप्रवृत्तिर्या काचिद्विद्यते परपीडया ।

स्त्रीभोगस्तेयहिंसाद्या तस्यावेगान्विधारयेत्‌ ॥२९॥

पुण्यशब्दो विपापत्वान्मनोवाक्कायकर्मणाम्‌ ।

धर्मार्थकामान्‌ पुरुषः सुखी भुङ्कते चिनोति च ॥३०॥

शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी ।

देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥३१॥

लाघवं कर्मसामर्थ्यं स्थैर्यं दुःखसहिष्णुता ।

दोषक्षयोऽगिन्वृध्दिश्च व्यायामादुपजायते ॥३२॥

श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः ।

अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते ॥३३॥

(स्वेदागमः श्वासवृध्दिर्गात्राणां लाघवं तथा ।

हृदयाद्युपरोधश्च इति व्यायामलक्षणम्‌ ॥१॥ )

व्यायामहास्यभाष्याध्वग्राम्यधर्मप्रजागरान्‌ ।

नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया ॥३४॥

एतानेवंविधाश्चान्यान्‌ योऽतिमात्रं निषेवते ।

गजं सिंह इवाकर्षन्‌ सहसा स विनश्यति ॥३५॥

(अतिव्यवायभाराध्वकर्मभिश्चातिकर्शिताः।

क्रोधशोकभयायासैः क्रान्ता ये चापि मानवाः ॥१॥

बालवृद्धप्रवाताश्च ये चोच्चैर्बहुभाषकाः ।

ते वर्जयेयुर्व्यायामं क्षुधितास्तृषिताश्च ये ॥२॥)

उचितादहिताद्धीमान्‌ क्रमशो विरमेन्नरः ।

हितं क्रमेण सेवेत क्रमाश्चत्रोपदिश्यते ॥३६॥

प्रक्षेपापचये ताभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत्‌ ।

एकान्तरं ततश्चोर्ध्वं द्व्यन्तरं त्र्यन्तरं तथा ॥३७॥

क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः ।

सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च ॥३८॥

समपित्तानिलकफाः केचिद्गर्भादि मानवाः ।

दृश्यन्ते वातलाः केचित्पित्तलाः श्लेष्मलास्तथा ॥३९॥

तेषामनातुराः पूर्वे वातलाद्याः सदातुराः ।

दोषानुशयिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यते ॥४०॥

विपरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेर्विधिर्हितः ।

समसर्वरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥४१॥

द्वे अधः सप्त शिरसि खानि स्वेदमुखानि च ।

मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टैर्मात्राधिकैर्मलैः ॥४२॥

मलवृध्दिं गुरुतया लाघवान्मलसंक्षयम्‌ ।

मलायनानां बुध्येत सङ्गोत्सर्गादतीव च ॥४३॥

तान्‌ दोषलिङ्गैरादिश्य व्याधीन् साध्यानुपाचरेत्‌ ।

व्याधिहेतुप्रतिद्वन्द्वैर्मात्राकालौ विचारयन्‌ ॥४४॥

विषमस्वस्थवृत्तानामेते रोगास्तथाऽपरे ।

जायन्तेऽनातुरस्तस्मात्‌ स्वस्थवृत्तपरो भवेत्‌ ॥४५॥

माधवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः ।

सहस्यप्रथमे चैव हारयेद्दोषसंचयम्‌ ॥४६॥

स्निग्धस्विन्नशरीराणामूर्ध्वं चाधश्च नित्यशः ।

बस्तिकर्म ततः कुर्यान्नस्यकर्म च बुध्दिमान्‌ ॥४७॥

यथाक्रमं यथायोग्यमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत्‌ ।

रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित्‌ ॥४८॥

रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु ।

धातवश्चाभिवर्धन्ते जरा मान्द्यमुपैति च ॥४९॥

 विधिरेष विकाराणामनुत्पत्तौ निदर्शितः ।

निजानामितरेषां तु पृथगेवोपदेक्ष्यते ॥५०॥

ये भूतविषवाय्वगिन्संप्रहारादिसंभवाः ।

नृणामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥५१॥

ईर्ष्याशोकभयक्रोधमानद्वेषादयश्च ये ।

मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः ॥५२॥

त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः ।

देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम्‌ ॥५३॥

आगन्तूनामनुत्पत्तावेष मार्गो निदर्शितः ।

प्राज्ञः प्रागेव तत्‌ कुर्याद्धितं विद्याद्यदात्मनः ॥५४॥

आप्तोपदेशप्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम्‌ ।

विकाराणामनुत्पत्तावुत्पन्नानां च शान्तये ॥५५॥

पापवृत्तवचःसत्त्वाः सूचकाः कलहप्रियाः ।

मर्मोपहासिनो लुब्धाः परवृद्धिद्विषः शठाः ॥५६॥

परापवादरतयश्चपला रिपुसेविनः ।

निर्घृणास्त्यक्तधर्माणः परिवर्ज्या नराधमाः ॥५७॥

बुद्धिविद्यावयःशीलधैर्यस्मृतिसमाधिभिः ।

वृद्धोपसेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञा गतव्यथाः ॥५८॥

सुमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ताः शंसितव्रताः ।

सेव्याः सन्मार्गवक्तारः पुण्यश्रवणदर्शनाः ॥५९॥

आहाराचारचेष्टासु सुखार्थी प्रेत्य चेह च ।

परं प्रयत्नमातिष्ठेद् बुध्दिमान्‌ हितसेवने ॥६०॥

न नक्तं दधि भुञजीत न चाप्यघृतशर्करम्‌ ।

नामुद्गयूषं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकैर्विना ॥६१॥

ज्वरासृक्पित्तवीसर्पकुष्ठपाण्ड्‌वामयभ्रमान्‌ ।

प्राप्नुयात्कामलां चोग्रां विधिं हित्वा दधिप्रियः ॥६२॥

तत्र श्लोकाः –

वेगा वेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषां च भेषजम्‌ ।

येषां वेगा विधार्याश्च यदर्थं यद्धिताहितम्‌ ॥६३॥

उचिते चाहिते वर्ज्ये सेव्ये चानुचिते क्रमः ।

यथाप्रकृति चाहारो मलायनगदौषधम्‌ ॥६४॥

भविष्यतामनुत्पत्तौ रोगाणामौषधं च यत्‌ ।

वर्ज्याः सेव्याश्च पुरुषा धीमताऽऽत्मसुखार्थिना ॥६५॥

विधिना दधि सेव्यं च येन यस्मात्तदत्रिजः ।

नवेगान्धारणेऽध्याये सर्वमेवावदन्मुनिः ॥६६॥

इत्यगिन्वेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने नवेगान्धारणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

Last updated on May 27th, 2021 at 11:51 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi