विषय सूची पर जायें

तृष्णा चिकित्सा

References:
C.Chi.22, S.U.48, A.H.Chi.6, N.R. तृष्णा

Introduction:
तृष्णा means thirst. It is physiological need of every individual for water. If this becomes intense, excessive, insatiable and exceeds its normal limits then it is termed as disease Trishn`aa. It is also known as Pipaasaa.

Types

 1. Vaatajaa
 2. Pittajaa
 3. Kaphajaa
 4. Kshatajaa (Vran`ajaa D`alhan`a)
 5. Kshayajaa
 6. Aamasamudbhavaa (Ajeern`ajaa D`alhan`a)
 7. Bhaktanimittajaa
 8. Saannipaatajaa
 9. Rasakshayajaa
 10. Upasargajaa

Saamaanya Chikitsaa
तृष्णा is a disease in which Vaata and Pitta Dosha are dominant. Hence the basic principle for treatment is pacification of Vaata and Pitta and establishing the balance of fluids in the internal environment.

Treatment guidelines:

Treatment which pacifies Vaata and Pitta Dosha (Vaata Pittaghna)
Evacuation of aggravated Dosha in strong patients.(सौषधं)
Pacification of aggravated Dosha in weak patients. (S`hamana)
Cold medication is advised for internal and external use.(S`heeta Chikitsaa)
Water is the best remedy for thirst. Collected clean rainwater, water prepared by dipping a piece of baked clay, heated red hot and immersed in water repeatedly is the remedy of choice to quench thirst.

सौषधं
(Balavaana Dosha and Balavaana Rugn`a)

Kalpa Jvarokta Paachana Kashaaya Pittaghna Dravya, Madhura, S`heeta Dravya, Kashaaya, Ksheera,Ghrita + Jvarokta Tishn`aahara Kashaaya

S`hamana – (After S`hodhana, In Durbala Rugn`aJala, Pathya Aahaara)

Vihaara Lepa, Avagaaha, Parisheka, S`heetagriha Nivaasa / Sevaa

Vis`hesha Chikitsaa

 • Kaphaja
  वमन + S`hamana Kaphaghna +Trishn`aahara
 • Pittaja
  Pittaghna + Trishn`aahara
 • Vaataja
  Vaataghna + Trishn`aahara + Brimhan`a + Maamsarasa KashaayaGhrita
 • Saannipaatajaa
  Tridoshahara + Trishn`aahara (वमन + S`hamana Kalpa)
 • Aamaja
  Aamanaas`hana + Trishn`aahara(वमन + S`hamana Kalpa)
 • Kshayajaa
  Kshataksheen`a + S`hosha Chikitsaa
 • Bhaktanimittajaa
  (Guru Anna Sevanajanyaवमन
 • Rasakshayajaa
  Ksheeraghrita + Maamsarasa + Madhukodaka
 • Upasargajaa
  Roganaa`shaka + Trishn`aahara Chikitsaa
 • Kshatajaa
  Roganaas`haka + Maamsarasa + Asrik Paana

Trishn`aa Aavasthika Chikitsaa

BhaktoparodhajaaTanu Yavaagoo Sevana
Paana Trishaarta: Amla + Lavan`a + Gandha
SnehapeetaUshn`a Jala (hot water)
S`hramodbhavaMaamsarasaGud`odaka, Mantha
Snigdha Anna Sevanajanya:Gud`odaka
Moorchchhaabhihata:Raktapittahara Dravya
Balavaan Rugn`a Taalus`hosha: Ghrita Sevana
Durbala Rugn`a Taalus`hoshaarpibhrisht`a Ksheera Maamsarasa
Ati Rooksha + Durbala Rugn`a:Paya + Ghritabhrisht`a Chaaga Maamsarasa S`heeta + Madhura + Hridya
S`heetajala Snaanajanya:Madya + ½ part water Gud`aambu

Pathya

Rasa – Tikta, Madhura
S`haaka – Kadalee Pushpa, Parpat`aka, Upodikaa, Us`heera, S`hataavaree, Naagakes`hara, Elaa, Jaateephala, Haritakee, Dhaanyaka, Rakta Chandana, Karpoora, Kachoraa,
S`himbee – Mudga, Masoora, Chan`aka
Maamsa – Nirjala Prades`ha Pas`huMaamsarasa
Dugdha – Giodugdha
Drava – Takra, Us`heera Siddha Jala, S`heeta Jala, Paanaka, Madhu, Mridbhrishtra Jala, Mudga, Us`heera, Pippalee, Dhaanyaka Siddha Jala, Draakshaa Rasa, Ikshu Rasa, Gud`oochee Siddha Jala, Dugdha
Phala – Draakshaa, Kapittha, Badara, Kushmaan`d`a, Kharjoora, Daad`ima, Aamalakee, Nimbuka, Karamarda, Maatulunga
Kritaanna – Kodrava, S`haalee Peyaa, Vilepee, Laajaa, Saktu, Tand`ula Mantha, Raaga, Khaand`ava, Mudga, Masoora, Chan`aka Siddha Yoosha, Paanaka, Saktu Kvathitaa, Soopa
Other – S`harkaraa, S`hodhana, Vamana, Nidraa, Snaana, Kavala Dhaaran`a, Lepa

Apathya

Rasa – Amla, Lavan`a, Kashaaya 
Gun`a – Guru, Teekshn`a
Drava – Dooshita Jala
अन्य – S`hun`t`hee, Maricha, Pippalee, Snehana, Anjana, Svedana, Dhoomapaana, Vyaayaama, Nasya, Aatapa, Dantadhaavana

Search Anveshaka
खोज करें Dravya, Kalpa, Aahaara, Vihaara, Chikitsaa Karma For

Indicated in Vyaadhi Trishn`aa
Adhikaara Trishn`aa
Karma Paachana
Kalpanaa Kvaatha

Last updated on February 22nd, 2021 at 04:34 am

आयुर्वेद बिरादरी से अनुरोध है कि आवश्यक संशोधनों के लिए मंत्रालय को webmanager-ayush@gov.in पर फीडबैक / इनपुट संप्रेषित करें।

फ़ॉन्ट आकार बदलें
Hindi